English Thứ Ba, 18-02-2020, 17:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119052757
Đang online: 277
Item does not exist. It may have been deleted by another user.

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 762/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước ngày 27/02/2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2019; trực tiếp gửi Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, nghiên cứu nội dung Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 29/02/2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 1035/BTC-HCSN ngày 04/02/2020 của Bộ Tài chính về việc thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ KCB bảo hiểm y tế năm 2015.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích