English Thứ Hai, 19-11-2018, 21:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82561425
Đang online: 137
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh

Đăng ngày: 10/07/2018; 165 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành​ kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi Lần thứ VIII giai đoạn (2013 – 2018).

Mục đích của kế hoạch nhằm tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng từ năm 2013-2018, xác định phương hướng công tác thi đua, khen thưởng từ 2019-2023. Thông qua Đại hội, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực; tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quân đội, nhằm phát huy bản chất anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ” và lực lượng vũ trang tỉnh trong nhiệm vụ xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

 

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, từ đó xác định trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và  tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và những giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng thành cao trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng lực lương vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

                                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích