English Thứ Bảy, 16-02-2019, 13:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87075845
Đang online: 115
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh

Đăng ngày: 10/07/2018; 223 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành​ kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi Lần thứ VIII giai đoạn (2013 – 2018).

Mục đích của kế hoạch nhằm tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng từ năm 2013-2018, xác định phương hướng công tác thi đua, khen thưởng từ 2019-2023. Thông qua Đại hội, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực; tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quân đội, nhằm phát huy bản chất anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ” và lực lượng vũ trang tỉnh trong nhiệm vụ xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

 

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, từ đó xác định trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và  tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và những giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng thành cao trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng lực lương vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

                                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích