English Thứ Hai, 24-02-2020, 22:19 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119541111
Đang online: 216
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Đăng ngày: 12/02/2020; 36 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với mục đích cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm bớt số lần đi lại, thời gian thực hiện TTHC và tiết kiệm chi phí hoạt động của doanh nghiệp, người dân; góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Kế hoạch yêu cầu hoạt động rà soát, đánh giá TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ và có hiệu quả; bảo đảm TTHC được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp, với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

 

Thực hiện việc rà soát đảm bảo chính xác, chất lượng, đúng thời hạn quy định, kết quả rà soát phải đưa ra được các phương án đơn giản hóa, các sáng kiến cải cách TTHC cụ thể với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC, trong đó gắn với chỉ tiêu phấn đấu rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với khung thời gian quy định chung của Trung ương theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND.

 

Các sở, ban ngành và địa phương rà soát các nhóm quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của cơ quan, đơn vị mình có liên quan với các cơ quan hành chính nhà nước khác, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, tập trung lựa chọn các quy định, TTHC có thời hạn giải quyết từ 05 ngày làm việc trở lên; các TTHC không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, không xác định rõ thời hạn giải quyết; các quy định, TTHC có liên quan chặt chẽ với nhau, kết quả thực hiện TTHC này là tiền đề để thực hiện TTHC tiếp theo.

 

Các TTHC cần tập trung ra soát gồm: Nhóm quy định, TTHC trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của hợp tác xã; lĩnh vực đường bộ; lĩnh vực xây dựng; lĩnh vực đất đai do hộ gia đình, cá nhân thực hiện; lĩnh vực khoáng sản; lĩnh vực văn hóa cơ sở; dược phẩm, mỹ phẩm,...

Ngoài việc thực hiện rà soát theo Danh mục rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm năm 2020 nêu trên; các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động quyết định việc rà soát các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, địa phương mình theo hướng ưu tiên tập trung rà soát nhóm quy định, TTHC có liên như TTHC hoặc nhóm TTHC liên thông trong hoạt động tiếp cận điện năng, xây dựng (thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh), quản lý thị trường, bảo vệ môi trường, hộ tịch, việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; thuế; những lĩnh vực có số lượng hồ sơ TTHC giải quyết hàng năm nhiều so với lĩnh vực khác.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 608/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 về việc thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tham gia góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích