English Thứ Hai, 24-02-2020, 22:20 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119541159
Đang online: 220
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Đăng ngày: 11/02/2020; 73 lần đọc

Chủ tịch UBND vừa ban hành Kế hoạch​ kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với yêu cầu công tác kiểm tra phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo các nội dung và nguyên tắc theo đúng Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh; công tác kiểm tra phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Theo kế hoạch, cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ sẽ tổ ​chức kiểm tra định kỳ hoạt động kiểm soát TTHC tại một số sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh diễn ra trong thời gian từ đầu năm 2020 đến thời điểm kiểm tra.

 

Bên cạnh đó, cũng sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất thực tế hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC trên một hoặc nhiều lĩnh vực đã và đang diễn ra tại thời điểm tổ chức kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo các nội dung được quy định tại Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh (trừ các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh).

 

Việc kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC được tiến hành tập trung vào các nội dung như: Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, gắn với việc kiểm tra thực hiện Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

 

Kiểm tra việc thực hiện công bố, công khai TTHC; kiểm tra việc giải quyết TTHC và việc tuân thủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị; kiểm tra việc rà soát, đánh giá TTHC; kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kiểm tra công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

 

Căn cứ vào tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, Văn phòng UBND tỉnh quyết định việc kiểm tra theo hai hình thức: Kiểm tra trực tiếp (thành lập đoàn để kiểm tra) thông qua việc trao đổi, nghe báo cáo và tiếp cận hồ sơ, sổ sách có liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Kiểm tra gián tiếp (yêu cầu cơ quan, đơn vị được kiểm tra báo cáo) thông qua việc nghiên cứu báo cáo, văn bản, tài liệu của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 608/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 về việc thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tham gia góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích