English Thứ Hai, 16-09-2019, 21:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108988000
Đang online: 218
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên

Đăng ngày: 07/09/2019; 227 lần đọc

Bộ Giáo dục vàĐào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 3920/BGDĐT-GDTX​ ngày 30/8/2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX).

Theo đó, nhiệm vụ chung là tập trung đấy mạnh các hoạt động hiệu quả của các cơ sở GDTX, ưu tiên kiện toàn hệ thống các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX sau sáp nhập; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 ban hành theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 89); triển khai nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với cơ sở GDTX tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường phối hợp, liên kết với các cơ sở giáo dục đại học trong việc hỗ trợ nguồn học liệu mở cho GDTX, thúc đẩy việc học tập suốt đời của người lớn.

Các nhóm nhiệm vụ cụ thể là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng và Nhà nưóc trong thực hiện đối mới giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Tăng cuòng thực hiện công tác xóa mù chữ tại các địa phương, chú trọng các vùng đồng bào dãn tộc thiểu số. Đổi mới công tác quản lí, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển mạng lưới các cơ sở GDTX. Xây dựng chương trình, hình thức, nội dung và phương pháp GDTX phù hợp vói các mô hình tổ chức GDTX. Nâng cao chất Iưọng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở GDTX. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo GDTX. Nâng cao chất lương nguồn nhân lực góp phần đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác truyền thông. Đổi mới công tác báo cáo, thi đua, khen thưởng.

 

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích