English Thứ Tư, 23-01-2019, 16:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85752853
Đang online: 215
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 08/01/2019; 359 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có côngvăn​ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 9271/BKHĐT-HTX ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển hợp tác xã, thực hiện chỉ số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc ưu tiên bố trí nguồn ngân sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (bao gồm ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ), huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ các HTX thực hiện hoàn thành tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích