English Thứ Ba, 18-06-2019, 20:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99195094
Đang online: 116
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 08/01/2019; 649 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có côngvăn​ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 9271/BKHĐT-HTX ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển hợp tác xã, thực hiện chỉ số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc ưu tiên bố trí nguồn ngân sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (bao gồm ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ), huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ các HTX thực hiện hoàn thành tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích