English Thứ Tư, 27-03-2019, 03:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89900048
Đang online: 113
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 08/01/2019; 614 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có côngvăn​ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 9271/BKHĐT-HTX ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển hợp tác xã, thực hiện chỉ số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc ưu tiên bố trí nguồn ngân sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (bao gồm ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ), huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ các HTX thực hiện hoàn thành tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 978/BGDĐT-TĐKT ngày 14/3/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, xem xét đề xuất đầu tư dự án cung cấp nước sạch kết hợp du lịch dịch vụ tại huyện đảo Lý Sơn của Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 25/2019/CV-SYS/KH ngày 19/3/2019; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 28/3/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích