English Thứ Tư, 19-06-2019, 13:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99283745
Đang online: 287
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Trồng lạc tập trung trên đất lúa 01 vụ”

Đăng ngày: 12/06/2019; 137 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa cho phép Liên minh HTX tỉnh thực hiện việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Trồng lạc tập trung trên đất lúa 01 vụ của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tịnh Hiệp”, từ nguồn kinh phí đã giao cho đơn vị tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh.

Liên minh HTX tỉnh triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Trồng lạc tập trung trên đất lúa 01 vụ của Hợp tác xã dịch vụ nông nghi​ệp Tịnh Hiệp” đảm bảo hiệu quả; quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí đúng chế độ và thời gian quy định của Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND ngày 29/5/2019 của HĐND tỉnh.

 

                                                                             V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích