English Thứ Bảy, 16-02-2019, 13:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87075223
Đang online: 115

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-16/02/2019)(10:55, 15-02-2019)

Triển khai thực hiện Kết luận số 842-KL/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống khai thác IUU; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo liên quan đến nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước; tăng cường hoạt động kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-16/02/2019)​.

Kinh tế

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi (15:49, 15-02-2019)

Chủ tịch UBND tỉnh có công văn thống nhất việc điều chỉnh cục bộ tim tuyến đường phía Nam thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi để xây dựng tuyến đường trục phía Nam Công viên đoạn từ Km0+00 đến Km0+472,72 . 

Văn hóa - Xã hội

Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh có chi phí tương đương(15:56, 15-02-2019)

Bộ Y tế đã có Quyết định số 140/QĐ-BYT​ ngày 15/01/2019 ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các văn bản hướng dẫn danh mục địch vụ kỹ thuật tương đương khám bệnh chữa bệnh thực hiện theo Thông tư 02/2017/TT-BYT

Thông tin chọn lọc qua các báo

Sửa đổi quy định lập Dự án đầu tư sản xuất cho người dân sau tái định cư(10:58, 15-02-2019) Sửa đổi quy định lập Dự án đầu tư sản xuất cho người dân sau tái định cư

Chính phủ vừa ban hành Quyết định 06/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Bạn đọc viết

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù(15:15, 14-02-2019)

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa tỉnh đã đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết về pháp luật, hỗ trợ các đối tượng thuộc phạm vi Đề án tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm quyền được học tập, tìm hiểu pháp luật, bước đầu đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Liên kết website

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích