English Thứ Năm, 18-04-2019, 19:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92180774
Đang online: 161
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 05 về cải cách hành chính

Đăng ngày: 06/12/2018; 527 lần đọc
Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 05 về cải cách hành chính

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 06-12, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020. Ủy viên Trung ương Đảng-  Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng nhấn mạnh, sau 2 năm triển khai thực hiện, công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 05 được thực hiện tương đối linh hoạt, toàn diện cả 6 nhiệm vụ: cải cách thể chế; cải cách thủ tục; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới cơ chế quản lý tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

 

Thể chế của nền hành chính tiếp tục được cải cách, hoàn thiện; công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; chất lượng, tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng lên. Tổ chức bộ máy từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được cơ cấu, chuẩn hóa theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

 

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch, nhất là giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh, đất đai, giao thông vận tải, xây dựng,… Cải cách tài chính công đạt được kết quả tích cực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng thực hiện; hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

nb8-06122018.jpg
Trong thời gian qua, công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên 

Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 05 đó là: việc triển khai các nội dung cải cách hành chính chưa quyết liệt, đồng bộ; chất lượng, tính khả thi của một số văn bản quy phạm pháp luật còn thấp; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn; cơ chế một cửa ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, thực hiện chưa đúng quy trình. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, tổ chức bộ máy nhiều nơi còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối, hoạt động kém hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, mức độ tự chủ tài chính chưa cao, chất lượng dịch vụ còn hạn chế. Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của các cơ quan hành chính chưa triệt để. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn ít, tổ chức và công dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều. Cac chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI chưa được cải thiện,…

 

Hội nghị đã chỉ ra nguyên nhân của hạn chế trên đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian đến. Theo đó, năm 2019, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt quan điểm, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở các ngành, các cấp nhằm bảo đảm hiệu lực, chất lượng, tính khả thi cao.

nb9-06122018.jpg
Quang cảnh Hội nghị 

Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính, huyện Đức Phổ, Sơn Hà đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản, tiết kiệm thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân; triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; khẩn trương thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Kế hoạch 125 của Tỉnh ủy; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Kiểm soát chặt chẽ cơ chế lập, phân bổ ngân sách nhà nước cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử. Tiếp tục quy trình hóa việc giải quyết công việc của cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn ISO.

 

                                                                               Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu nội dung Công văn số 33/TWPCTT ngày 11/4/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tham mưu việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. Hoàn thành trước ngày 25/4/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tại Tờ trình số 542/TTr-CĐYT ngày 08/4/2019 về việc thành lập Phòng khám đa khoa trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số: 2936/BGTVT-ATGT ngày 01/4/2019 về việc tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ; 2949/BGTVT-KCHT ngày 01/4/2019 về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ cao tốc.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát các nội dung giấy nhận nợ đã được Bộ Tài chính gửi kèm Công văn số 3767/BTC-QLN ngày 29/3/2019 của Bộ Tài chính về việc ký giấy nhận nợ số 20/2019 để tham mưu UBND tỉnh ký giấy nhận nợ vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ theo đúng quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu; đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: ban hành Quy chế quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam theo nội dung Công văn số 2254/BCT-XTTM ngày 03/4/2019 của Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích