English Thứ Tư, 26-06-2019, 03:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100104365
Đang online: 125

Hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2018

Đăng ngày: 07/09/2018; 350 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 9689/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện đy đủ h sơ, thủ tục cp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 về thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

 

Hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2018 như mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 24/7/2013 của Chính phủ theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 9689/BTC-NSNN ngày 13/8/2018; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan.

 

UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hoàn thành kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình và quản lý, sử dụng kinh phí được phân bố đúng mục đích, hiệu quả; thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích