English Thứ Hai, 17-06-2019, 22:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99110838
Đang online: 155
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2019

Đăng ngày: 10/04/2019; 473 lần đọc
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Sáng 10-4, kỳ họp thứ 13- kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XII đã xem xét, thảo luận và thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2019.

Theo quy định tại điểm c, Khoản 10 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định Trường hợp có bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật đất đai thì trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất bổ sung để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua”.

 

Nguyên tắc xác định các danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất (quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): Được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại theo hướng dẫn tại điểm b khoản 6 Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BNTMT ngày 02/6/2014; đồng thời xác định danh mục, công trình, dự án theo nguyên tắc chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 518/HĐND-KTNS ngày 03/12/2014.

 

nb112-10042019.jpg
Ông Phí Quang Hiển, PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tở trình đề nghị ban hành nghị quyết bổ sung các công trình, dự án

 

Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ: Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

 

Sau khi xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh thống nhất thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai là 102  công trình, với tổng diện tích trên 637 ha của 12/14 huyện, thành phố (huyện Sơn Hà, Sơn Tây không có công trình, dự án bổ sung).

 

nb113-10042019.jpg
Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai là 78 công trình, dự án, diện tích 607,18 ha (trong đó đất lúa 133 ha, đất rừng phòng hộ 10 ha).

HDND tỉnh cũng quyết định tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2019 đối với 5 công trình, dự án thực hiện từ năm 2015, 2016 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Lam Uyên-PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích