English Thứ Bảy, 20-04-2019, 07:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92320901
Đang online: 125
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2019

Đăng ngày: 10/04/2019; 444 lần đọc
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Sáng 10-4, kỳ họp thứ 13- kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XII đã xem xét, thảo luận và thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2019.

Theo quy định tại điểm c, Khoản 10 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định Trường hợp có bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật đất đai thì trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất bổ sung để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua”.

 

Nguyên tắc xác định các danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất (quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): Được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại theo hướng dẫn tại điểm b khoản 6 Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BNTMT ngày 02/6/2014; đồng thời xác định danh mục, công trình, dự án theo nguyên tắc chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 518/HĐND-KTNS ngày 03/12/2014.

 

nb112-10042019.jpg
Ông Phí Quang Hiển, PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tở trình đề nghị ban hành nghị quyết bổ sung các công trình, dự án

 

Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ: Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

 

Sau khi xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh thống nhất thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai là 102  công trình, với tổng diện tích trên 637 ha của 12/14 huyện, thành phố (huyện Sơn Hà, Sơn Tây không có công trình, dự án bổ sung).

 

nb113-10042019.jpg
Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai là 78 công trình, dự án, diện tích 607,18 ha (trong đó đất lúa 133 ha, đất rừng phòng hộ 10 ha).

HDND tỉnh cũng quyết định tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2019 đối với 5 công trình, dự án thực hiện từ năm 2015, 2016 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Lam Uyên-PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích