English Thứ Ba, 18-06-2019, 19:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99193777
Đang online: 114
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua Tờ trình Quy định phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường

Đăng ngày: 10/10/2018; 299 lần đọc
Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường
Trong khuôn khổ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII, sáng 10-10, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, góp ý đối với các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp, trong đó có Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính trình bày nội dung Tờ trình. Theo đó, mục đích của việc ban hành Nghị quyết này là nhằm cụ thể hóa quy định của Bộ Tài Chính về phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách.

 

Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều, quy định rõ nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách từng cấp: tỉnh, huyện, xã. Trong đó, nhiệm vụ chi đối với cấp tỉnh gồm: chi quản lý đất đai như điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh theo định kỳ và theo chuyên đề; lập, chỉnh lý bản đồ địa chính cấp tỉnh; thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể cấp tỉnh; lập bản đồ giá đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất,… Các hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ yêu cầu quản lý của từng địa phương; đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; xây dựng, quản lý thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ, địa giới hành chính cấp tỉnh.

 

Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn cấp tỉnh; khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; lưu trữ, quản lý thông tin về khoáng sản cấp tỉnh. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước liên tỉnh trên địa bàn; kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh; quan trắc, giám sát tài nguyên nước cấp tỉnh; các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước,… 


 

nbat-10-10-2018-4.jpg
Đại biểu Huỳnh Văn Tố- Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh phát biểu, góp ý nội dung dự thảo Nghị quyết

  

Điều tra cơ bản tài nguyên biển và hải đảo thuộc phạm vị quản lý cấp tỉnh; các nhiệm vụ, dự án, đề án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thẩm quyền, có tính chất chi từ nguồn kinh phí hoạt động kinh tế; hoạt động quan trắc khí tượng thủy văn, thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn cấp tỉnh; dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, truyền thông tin thiên tai trên địa bàn; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám cấp tỉnh; đa dạng sinh học,…

 

Đối với cấp huyện, xã, nội dung dự thảo Nghị quyết cũng quy định rõ nhiệm vụ chi cho các hoạt động liên quan đến công tác quản lý đất đai; đo đạc và bản đồ; địa chất và khoáng sản; biển và hải đảo; viễn thám… thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã.

 

Mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường áp dụng bằng mức chi tối đa theo quy định tại Thông tư 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính. Riêng các khung chi lập đề cương nhiệm vụ, dự án và báo cáo tổng kết dự án giao UBND tỉnh quy định cụ thể mức chi.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

Lam Uyên-PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích