English Thứ Năm, 18-10-2018, 15:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80802660
Đang online: 226
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua Tờ trình Quy định phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường

Đăng ngày: 10/10/2018; 157 lần đọc
Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường
Trong khuôn khổ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII, sáng 10-10, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, góp ý đối với các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp, trong đó có Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính trình bày nội dung Tờ trình. Theo đó, mục đích của việc ban hành Nghị quyết này là nhằm cụ thể hóa quy định của Bộ Tài Chính về phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách.

 

Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều, quy định rõ nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách từng cấp: tỉnh, huyện, xã. Trong đó, nhiệm vụ chi đối với cấp tỉnh gồm: chi quản lý đất đai như điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh theo định kỳ và theo chuyên đề; lập, chỉnh lý bản đồ địa chính cấp tỉnh; thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể cấp tỉnh; lập bản đồ giá đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất,… Các hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ yêu cầu quản lý của từng địa phương; đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; xây dựng, quản lý thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ, địa giới hành chính cấp tỉnh.

 

Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn cấp tỉnh; khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; lưu trữ, quản lý thông tin về khoáng sản cấp tỉnh. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước liên tỉnh trên địa bàn; kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh; quan trắc, giám sát tài nguyên nước cấp tỉnh; các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước,… 


 

nbat-10-10-2018-4.jpg
Đại biểu Huỳnh Văn Tố- Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh phát biểu, góp ý nội dung dự thảo Nghị quyết

  

Điều tra cơ bản tài nguyên biển và hải đảo thuộc phạm vị quản lý cấp tỉnh; các nhiệm vụ, dự án, đề án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thẩm quyền, có tính chất chi từ nguồn kinh phí hoạt động kinh tế; hoạt động quan trắc khí tượng thủy văn, thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn cấp tỉnh; dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, truyền thông tin thiên tai trên địa bàn; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám cấp tỉnh; đa dạng sinh học,…

 

Đối với cấp huyện, xã, nội dung dự thảo Nghị quyết cũng quy định rõ nhiệm vụ chi cho các hoạt động liên quan đến công tác quản lý đất đai; đo đạc và bản đồ; địa chất và khoáng sản; biển và hải đảo; viễn thám… thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã.

 

Mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường áp dụng bằng mức chi tối đa theo quy định tại Thông tư 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính. Riêng các khung chi lập đề cương nhiệm vụ, dự án và báo cáo tổng kết dự án giao UBND tỉnh quy định cụ thể mức chi.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

Lam Uyên-PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các sở, ban ngành liên quan, trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7176/BKHĐT-ĐTNN và điều kiện thực tế của địa phương, khẩn trương xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh; tham mưu và trình UBND tỉnh trước ngày 26/10/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan phối hợp với Công ty Hành trình Kết nối yêu thương Việt Nam chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch để tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” số 11 tại tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích