English Chủ Nhật, 24-02-2019, 01:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87567098
Đang online: 164
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua Tờ trình Quy định phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường

Đăng ngày: 10/10/2018; 248 lần đọc
Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường
Trong khuôn khổ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII, sáng 10-10, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, góp ý đối với các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp, trong đó có Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính trình bày nội dung Tờ trình. Theo đó, mục đích của việc ban hành Nghị quyết này là nhằm cụ thể hóa quy định của Bộ Tài Chính về phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách.

 

Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều, quy định rõ nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách từng cấp: tỉnh, huyện, xã. Trong đó, nhiệm vụ chi đối với cấp tỉnh gồm: chi quản lý đất đai như điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh theo định kỳ và theo chuyên đề; lập, chỉnh lý bản đồ địa chính cấp tỉnh; thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể cấp tỉnh; lập bản đồ giá đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất,… Các hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ yêu cầu quản lý của từng địa phương; đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; xây dựng, quản lý thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ, địa giới hành chính cấp tỉnh.

 

Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn cấp tỉnh; khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; lưu trữ, quản lý thông tin về khoáng sản cấp tỉnh. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước liên tỉnh trên địa bàn; kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh; quan trắc, giám sát tài nguyên nước cấp tỉnh; các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước,… 


 

nbat-10-10-2018-4.jpg
Đại biểu Huỳnh Văn Tố- Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh phát biểu, góp ý nội dung dự thảo Nghị quyết

  

Điều tra cơ bản tài nguyên biển và hải đảo thuộc phạm vị quản lý cấp tỉnh; các nhiệm vụ, dự án, đề án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thẩm quyền, có tính chất chi từ nguồn kinh phí hoạt động kinh tế; hoạt động quan trắc khí tượng thủy văn, thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn cấp tỉnh; dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, truyền thông tin thiên tai trên địa bàn; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám cấp tỉnh; đa dạng sinh học,…

 

Đối với cấp huyện, xã, nội dung dự thảo Nghị quyết cũng quy định rõ nhiệm vụ chi cho các hoạt động liên quan đến công tác quản lý đất đai; đo đạc và bản đồ; địa chất và khoáng sản; biển và hải đảo; viễn thám… thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã.

 

Mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường áp dụng bằng mức chi tối đa theo quy định tại Thông tư 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính. Riêng các khung chi lập đề cương nhiệm vụ, dự án và báo cáo tổng kết dự án giao UBND tỉnh quy định cụ thể mức chi.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

Lam Uyên-PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích