English Thứ Hai, 10-12-2018, 17:24 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83645254
Đang online: 139
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua Tờ trình Quy định phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường

Đăng ngày: 10/10/2018; 199 lần đọc
Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường
Trong khuôn khổ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII, sáng 10-10, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, góp ý đối với các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp, trong đó có Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính trình bày nội dung Tờ trình. Theo đó, mục đích của việc ban hành Nghị quyết này là nhằm cụ thể hóa quy định của Bộ Tài Chính về phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách.

 

Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều, quy định rõ nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách từng cấp: tỉnh, huyện, xã. Trong đó, nhiệm vụ chi đối với cấp tỉnh gồm: chi quản lý đất đai như điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh theo định kỳ và theo chuyên đề; lập, chỉnh lý bản đồ địa chính cấp tỉnh; thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể cấp tỉnh; lập bản đồ giá đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất,… Các hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ yêu cầu quản lý của từng địa phương; đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; xây dựng, quản lý thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ, địa giới hành chính cấp tỉnh.

 

Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn cấp tỉnh; khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; lưu trữ, quản lý thông tin về khoáng sản cấp tỉnh. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước liên tỉnh trên địa bàn; kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh; quan trắc, giám sát tài nguyên nước cấp tỉnh; các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước,… 


 

nbat-10-10-2018-4.jpg
Đại biểu Huỳnh Văn Tố- Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh phát biểu, góp ý nội dung dự thảo Nghị quyết

  

Điều tra cơ bản tài nguyên biển và hải đảo thuộc phạm vị quản lý cấp tỉnh; các nhiệm vụ, dự án, đề án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thẩm quyền, có tính chất chi từ nguồn kinh phí hoạt động kinh tế; hoạt động quan trắc khí tượng thủy văn, thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn cấp tỉnh; dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, truyền thông tin thiên tai trên địa bàn; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám cấp tỉnh; đa dạng sinh học,…

 

Đối với cấp huyện, xã, nội dung dự thảo Nghị quyết cũng quy định rõ nhiệm vụ chi cho các hoạt động liên quan đến công tác quản lý đất đai; đo đạc và bản đồ; địa chất và khoáng sản; biển và hải đảo; viễn thám… thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã.

 

Mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường áp dụng bằng mức chi tối đa theo quy định tại Thông tư 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính. Riêng các khung chi lập đề cương nhiệm vụ, dự án và báo cáo tổng kết dự án giao UBND tỉnh quy định cụ thể mức chi.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

Lam Uyên-PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5067/LĐTBXH-BTXH ngày 30/11/2018 về việc trợ giúp xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 của UBND huyện Lý Sơn tại Báo cáo số 498/BC-UBND ngày 30/11/2018, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 15/12/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, có ý kiến góp ý, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương nghiên cứu nội dung Đề án hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có văn bản góp ý gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/12/2018, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích