English Chủ Nhật, 25-02-2018, 14:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69062285
Đang online: 57

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Giải quyết các kiến nghị liên quan lĩnh vực khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 11/07/2017; 682 lần đọc
Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4127/UBND-NNTN​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về Luật Khí tượng thủy văn, các văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn; đồng thời nghiên cứu, rà soát, tham mưu việc quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng, làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hóa, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và nâng cao năng lực dự báo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai.
Hướng dẫn Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia lập các thủ tục đất đai để xác lập hành lang an toàn cho các công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh và kiểm tra, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan (nơi đặt công trình khí tượng thủy văn của Trung tâm) lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, giao đất thuộc hành lang an toàn các công trình khí tượng thủy văn để quản lý theo đúng quy định.

 

Đối với các kiến nghị liên quan việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề tài khoa học; tạo điều kiện cho cán bộ ngành khí tượng thủy văn tiếp cận các ưu đãi về đất đai để xây dựng nhà ở: Đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chủ động làm việc, có văn bản đề xuất cụ thể từng nội dung, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo khả năng của địa phương và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

P.V

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầ​u tư và các đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đúng định kỳ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời, chủ động tổng hợp tình hình cơ cấu lại, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý để khi có yêu cầu kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành liên quan và UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 357/BGDĐT-GDMN ngày 29/01/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo thực trạng giáo dục mầm non ở khu công nghiệp; trực tiếp báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/3/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh