English Thứ Sáu, 22-06-2018, 08:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74113604
Đang online: 156
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ kiểm tra Đảng

Đăng ngày: 15/06/2017; 4496 lần đọc

Theo báo cáo tham luận về “Thực trạng, giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ kiểm tra Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi hiện nay” của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”, thực tiễn hoạt động của Đảng đã chứng minh, kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; có vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. 

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; phát huy dân chủ, ngăn chặn các nguy cơ của Đảng cầm quyền, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tăng cường sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng.​

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 2.432 tổ chức đảng, 2.422 đảng viên; giám sát 1.751 tổ chức đảng, 2.445 đảng viên; thi hành kỷ luật 24 tổ chức đảng và 885 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy ưu điểm, chỉ rõ khuyết điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng.

 

Đạt được những kết quả trên, cùng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng. Hầu hết cán bộ làm công tác kiểm tra thuộc Đảng bộ tỉnh đã giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu quán triệt và chấp hành nghiêm túc chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những đều đảng viên không được làm, các quy định của pháp luật về những điều cán bộ, công chức không được làm. Thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong tiếp xúc, làm việc với tổ chức, cá nhân; không ngại khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.

 

Để nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ kiểm tra, báo cáo tham luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước hết cần phải tăng cường công tác bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng. Cán bộ kiểm tra phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng, thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện được việc này, cần phải có quy định của Đảng về chế độ học tập, bồi dưỡng bắt buộc định kỳ về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng.

 

Thứ hai, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ kiểm tra. Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đã viết: “Người cán bộ kiểm tra là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với các sai phạm, tiêu cực trong Đảng. Do đó,  cán bộ kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác”. Đối với người cán bộ kiểm tra phẩm chất đạo đức này rất quan trọng. Vì vậy, để người cán bộ kiểm tra giữ được “liêm và sạch”, trước hết tự bản thân phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng. Đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra, giám sát đối với cán bộ kiểm tra, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra, khen thưởng kịp thời khi cán bộ kiểm tra có thành tích trong công tác, xử lý nghiêm minh khi có sai phạm.

 

Thứ ba, cán bộ kiểm tra phải gương mẫu đi đầu trong quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;  Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 

Thứ tư, xây dựng lòng nhân ái cho cán bộ kiểm tra. Công tác kiểm tra, giám sát là công tác đảng, là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng, được tiến hành trong nội bộ Đảng, giữa những người đồng chí với nhau và cũng xuất phát từ vấn đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng không có mục đích tự thân, chỉ có mục đích là giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra vi phạm, nếu có vi phạm phải xử lý kịp thời, đúng đắn.

 

Thứ năm, cán bộ kiểm tra phải tôn trọng nhân dân, gần dân, gắn bó và học hỏi ở nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời phải thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện để quần chúng nhân dân kiểm soát những người lãnh đạo, giúp Chính phủ và đoàn thể kiểm tra công việc và hành vi của các cán bộ.

 

Thứ sáu, nghiên cứu xây dựng và thực hiện tốt chế độ, chính sách và công tác cán bộ đối với cán bộ kiểm tra. Thực hiện các thành viên ủy ban kiểm tra các cấp do đại hội cùng cấp bầu; việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ kiểm tra cấp dưới do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất của cấp ủy cùng cấp.

 

Thứ bảy là xây dựng quy định về đạo đức công vụ của cán bộ kiểm tra, trong đó, cán bộ kiểm tra phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Có phẩm chất đạo đức cách mạng; bản lĩnh chính trị vững vàng. Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong công tác và cuộc sống.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 2288/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá​ cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 6642/BTC-HCSN ngày 06/6/208 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cu trú, chức thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích