English Thứ Tư, 26-06-2019, 03:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100104960
Đang online: 154
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án Khu dân cư Phước Thạnh

Đăng ngày: 30/11/2018; 100 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án Khu dân cư Phước Thạnh tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ phần diện tích đất thuộc dự án Khu dân cư Phước Thạnh được xác định tại thời điểm tháng 11/2018 theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 8388/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 là 128.583.469.000 đồng. Trong đó, đơn giá đất ở bình quân của dự án là 2.959.777 đồng/m2; đơn giá đất thương mại dịch vụ bình quân của dự án là 1.522.805 đồng/m2.

 

Số tiền sử dụng đất này tương ứng với diện tích đất ở tính thu tiền sử dụng đất là 42.069,89 m2 và diện tích đất thương mại dịch vụ tính tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê (49 năm) là  2.670,07 m2 như đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương tại Tờ trình số 267/TTr-CTĐP ngày 16/10/2018.

 

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định nêu trên chỉ phù hợp khi chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng các chỉ tiêu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt.

 

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất và được UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất trong thời gian không quá 06 tháng kể từ ngày ban hành Chứng thư định giá đất (từ ngày 12/11/2018) với diện tích và quy hoạch nêu trên thì Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bằng với số tiền đã được xác định tại Công văn này (không phải xác định lại và trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể). Trường hợp việc lập thủ tục và được UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất sau 06 tháng kể từ ngày ban hành Chứng thư định giá đất hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án mà làm thay đổi các chỉ tiêu liên quan đến xác định giá đất hoặc thay đổi diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải xác định lại theo quy định hiện hành tại thời điểm ban hành quyết định.

 

Đối với đất tái định cư, trường học, bãi đậu xe, vườn hoa cây xanh và hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật sau khi thực hiện đầu tư chủ đầu tư quản lý vận hành hoặc bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích