English Chủ Nhật, 24-03-2019, 08:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89657490
Đang online: 147
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, cụ thể, thiết thực

Đăng ngày: 01/03/2018; 1772 lần đọc

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, năm 2017, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những kết quả quan trọng, bước đầu đạt được khá toàn diện trên tất cả các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết thực hiện Chỉ thị đến xây dựng mô hình làm theo…

Trong năm qua, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo chủ điểm đã được các cấp ủy chỉ đạo đạt kết quả tốt, có tác dụng sâu rộng đến cán bộ, đảng viên. Bí thư các huyện, thành ủy; bí thư các xã, phường, thị trấn đã đẩy mạnh việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; qua đó, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ sở tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, các nghị quyết, quy định của Đảng đã chuyển từ nhận thức sang hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng công việc cụ thể. Ngoài ra, việc tổ chức biểu dương, khen thưởng ở các cấp từ huyện đến tỉnh, nhất là Lễ biểu dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý” được tổ chức thành công ở cấp tỉnh đã tạo được tính lan tỏa sâu rộng đến toàn tỉnh, tạo hiệu ứng rất tích cực.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số chi, đảng bộ trong tỉnh tổ chức việc học tập chuyên đề còn chưa kịp thời, nội dung sinh hoạt còn thiếu sáng tạo, còn mang tính chất hình thức. Đồng thời, trong chỉ đạo thực hiện, một số cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn chung chung, thiếu tự giác, còn vướng mắc, lúng túng. Việc đánh giá kết quả cam kết, hành động làm theo của cán bộ, đảng viên trong năm 2017 còn chậm, triển khai đăng ký làm theo năm 2018 chưa đảm bảo tiến độ. Kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05 ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn báo cáo chung, thiếu mô hình làm theo cụ thể và từng số liệu chi tiết; hầu hết các đơn vị, địa phương triển khai, nhân rộng mô hình theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chưa phát huy tính sáng tạo; việc phát hiện, nhân rộng gương điển hình chưa kịp thời; việc giải quyết một số vấn đề nổi cộm, bức xúc chưa triệt để. Tại nhiều cơ quan khối hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công chưa xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, thiếu cơ chế giám sát, đánh giá và biện pháp xử lý.

 

Quán triệt nhiệm vụ học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, trong năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần quan tâm, tổ chức học chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hiệu quả, thiết thực, phát huy tính sáng tạo của từng chi, đảng bộ cơ sở trong việc triển khai học tập; đồng thời, cần quan tâm tổ chức các đợt sinh hoạt chi bộ theo chủ điểm, qua đó quán triệt nội dung liên quan, thảo luận, trao đổi xoay quanh chủ điểm của đợt sinh hoạt để từ đó liên hệ nhiệm vụ của chi bộ, của người đứng đầu, của đảng viên trong thực hành phong cách Hồ Chí Minh gắn với tác phong công tác hàng ngày. Tập trung đánh giá đúng thực chất kết quả cam kết tu dưỡng, rèn luyện và kế hoạch hành động làm theo năm qua của các cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và triển khai có hiệu quả việc viết cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng kế hoạch hành động làm theo trong năm 2018.

 

Các cơ quan, đơn vị khối hành chính cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chỉ tiêu đã xác định trong Đại hội Đảng bộ các cấp; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gắn với thực hiện chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy bằng kết quả cụ thể. Ở các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần thường xuyên triển khai thực hiện việc phát hiện, bình chọn những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra.

 

                                                                                    Đào Linh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích