English Thứ Hai, 10-12-2018, 18:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83650356
Đang online: 116
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, cụ thể, thiết thực

Đăng ngày: 01/03/2018; 1723 lần đọc

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, năm 2017, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những kết quả quan trọng, bước đầu đạt được khá toàn diện trên tất cả các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết thực hiện Chỉ thị đến xây dựng mô hình làm theo…

Trong năm qua, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo chủ điểm đã được các cấp ủy chỉ đạo đạt kết quả tốt, có tác dụng sâu rộng đến cán bộ, đảng viên. Bí thư các huyện, thành ủy; bí thư các xã, phường, thị trấn đã đẩy mạnh việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; qua đó, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ sở tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, các nghị quyết, quy định của Đảng đã chuyển từ nhận thức sang hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng công việc cụ thể. Ngoài ra, việc tổ chức biểu dương, khen thưởng ở các cấp từ huyện đến tỉnh, nhất là Lễ biểu dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý” được tổ chức thành công ở cấp tỉnh đã tạo được tính lan tỏa sâu rộng đến toàn tỉnh, tạo hiệu ứng rất tích cực.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số chi, đảng bộ trong tỉnh tổ chức việc học tập chuyên đề còn chưa kịp thời, nội dung sinh hoạt còn thiếu sáng tạo, còn mang tính chất hình thức. Đồng thời, trong chỉ đạo thực hiện, một số cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn chung chung, thiếu tự giác, còn vướng mắc, lúng túng. Việc đánh giá kết quả cam kết, hành động làm theo của cán bộ, đảng viên trong năm 2017 còn chậm, triển khai đăng ký làm theo năm 2018 chưa đảm bảo tiến độ. Kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05 ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn báo cáo chung, thiếu mô hình làm theo cụ thể và từng số liệu chi tiết; hầu hết các đơn vị, địa phương triển khai, nhân rộng mô hình theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chưa phát huy tính sáng tạo; việc phát hiện, nhân rộng gương điển hình chưa kịp thời; việc giải quyết một số vấn đề nổi cộm, bức xúc chưa triệt để. Tại nhiều cơ quan khối hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công chưa xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, thiếu cơ chế giám sát, đánh giá và biện pháp xử lý.

 

Quán triệt nhiệm vụ học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, trong năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần quan tâm, tổ chức học chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hiệu quả, thiết thực, phát huy tính sáng tạo của từng chi, đảng bộ cơ sở trong việc triển khai học tập; đồng thời, cần quan tâm tổ chức các đợt sinh hoạt chi bộ theo chủ điểm, qua đó quán triệt nội dung liên quan, thảo luận, trao đổi xoay quanh chủ điểm của đợt sinh hoạt để từ đó liên hệ nhiệm vụ của chi bộ, của người đứng đầu, của đảng viên trong thực hành phong cách Hồ Chí Minh gắn với tác phong công tác hàng ngày. Tập trung đánh giá đúng thực chất kết quả cam kết tu dưỡng, rèn luyện và kế hoạch hành động làm theo năm qua của các cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và triển khai có hiệu quả việc viết cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng kế hoạch hành động làm theo trong năm 2018.

 

Các cơ quan, đơn vị khối hành chính cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chỉ tiêu đã xác định trong Đại hội Đảng bộ các cấp; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gắn với thực hiện chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy bằng kết quả cụ thể. Ở các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần thường xuyên triển khai thực hiện việc phát hiện, bình chọn những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra.

 

                                                                                    Đào Linh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5067/LĐTBXH-BTXH ngày 30/11/2018 về việc trợ giúp xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 của UBND huyện Lý Sơn tại Báo cáo số 498/BC-UBND ngày 30/11/2018, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 15/12/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, có ý kiến góp ý, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương nghiên cứu nội dung Đề án hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có văn bản góp ý gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/12/2018, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích