English Thứ Hai, 23-09-2019, 03:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109375689
Đang online: 185
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Đăng ngày: 11/09/2019; 189 lần đọc

Căn cứ nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn​ đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị còn dây dưa, chây ì, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý hồ sơ, đặc biệt là các hồ sơ tồn đọng kéo dài, gửi kết quả thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019 để xem xét, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua theo dõi, giám sát việc phối hợp xử lý hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố trong tháng 9/2019 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, chủ động hơn trong việc thực hiện, phối hợp xác nhận hồ sơ. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh thành phố vẫn còn một số cơ quan, đơn vị còn chây ì, chưa nghiêm túc trong việc phối hợp giải quyết hồ sơ.

 

Cụ thể, có 38 hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu quá thời hạn phối hợp theo quy định; 39 hồ sơ quá thời hạn xác nhận nhưng chưa được xã, phường trên địa bàn thành phố xác nhận, có ý kiến gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh thành phố để giải quyết cho người dân,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích