English Chủ Nhật, 27-05-2018, 02:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72762317
Đang online: 58

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Định kỳ 15 ngày và hằng tháng phải báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công

Đăng ngày: 19/05/2017; 307 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố định kỳ 15 ngày và hằng tháng, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 của đơn vị.

Báo cáo phải thể hiện rõ nguyên nhân giải ngân chậm (nếu có), các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến nghị các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư năm 2017.

 

Đối với Báo cáo định kỳ 15 ngày, yêu cầu các đơn vị gửi Báo cáo trước ngày 16 hằng tháng, giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 18 hằng tháng. Đối với Báo cáo tháng, các đơn vị gửi báo cáo trước ngày 02 tháng sau, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 05 tháng sau.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh