English Thứ Năm, 22-03-2018, 00:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69890369
Đang online: 73

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Đăng ngày: 02/01/2018; 203 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, sự tham gia của các ngành, các cấp, nhất là người dân và doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhằm thu thập những thông tin, đánh giá k​hách quan, toàn diện về công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phục vụ xác định chỉ số CCHC trong nội bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2017, từ đó có cơ sở để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục điểm yếu, đề ra giải pháp CCHC trong thời gian tới của từng đơn vị.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương được điều tra xã hội học chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch điều tra được phê duyệt. Tổ chức điều tra xã hội học trên cơ sở Bộ câu hỏi điều tra xã hội học bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã ban hành tại Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh. Việc thu thập thông tin cần thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng sở, ban, ngành và huyện, thành phố; thông tin thu thập được phản ánh xác thực và khách quan nhất về công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cơ sở dữ liệu điều tra phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, bao quát đại diện, đảm bảo tiến độ được giao.

 

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác điều tra xã hội học. Thành lập Tổ công tác để xây dựng mẫu phiếu điều tra, thực hiện điều tra, tổng hợp và tính điểm điều tra xã hội học. Tiến hành điều tra, khảo sát, tổng hợp và tính điểm điều tra xã hội học cho các đơn vị theo từng tiêu chí và tiêu chí thành phần đã được phê duyệt. Kết quả tính điểm gửi về Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh để tổng hợp chung với điểm tự đánh giá chấm điểm, nhằm xác định chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

                                                                                  M.Khang


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh