English Thứ Tư, 26-09-2018, 07:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79433327
Đang online: 185

Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Đăng ngày: 02/01/2018; 295 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, sự tham gia của các ngành, các cấp, nhất là người dân và doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhằm thu thập những thông tin, đánh giá k​hách quan, toàn diện về công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phục vụ xác định chỉ số CCHC trong nội bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2017, từ đó có cơ sở để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục điểm yếu, đề ra giải pháp CCHC trong thời gian tới của từng đơn vị.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương được điều tra xã hội học chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch điều tra được phê duyệt. Tổ chức điều tra xã hội học trên cơ sở Bộ câu hỏi điều tra xã hội học bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã ban hành tại Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh. Việc thu thập thông tin cần thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng sở, ban, ngành và huyện, thành phố; thông tin thu thập được phản ánh xác thực và khách quan nhất về công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cơ sở dữ liệu điều tra phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, bao quát đại diện, đảm bảo tiến độ được giao.

 

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác điều tra xã hội học. Thành lập Tổ công tác để xây dựng mẫu phiếu điều tra, thực hiện điều tra, tổng hợp và tính điểm điều tra xã hội học. Tiến hành điều tra, khảo sát, tổng hợp và tính điểm điều tra xã hội học cho các đơn vị theo từng tiêu chí và tiêu chí thành phần đã được phê duyệt. Kết quả tính điểm gửi về Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh để tổng hợp chung với điểm tự đánh giá chấm điểm, nhằm xác định chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

                                                                                  M.Khang


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích