English Chủ Nhật, 22-04-2018, 00:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71090233
Đang online: 90

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh đến năm 2020

Đăng ngày: 14/07/2017; 529 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo quy hoạch, mục tiêu chung là xây dựng huyện Sơn Tịnh trở thành huyện có kinh tế phát triển năng động và bền vững. Duy trì tốc độ tăng trưởng chung hợp lý, thúc đẩy tăng trưởng các ngành sản xuất và dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo tốt an ninh trật tự xã hội, quốc phòng, an ninh và chất lượng môi trường trên địa bàn huyện.

 

Quy hoạch cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Về kinh tế, tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 12,3-12,9%/năm; giai đoạn 2021-2025 phấn đấu tăng trưởng 12,5-13,8%/năm. Đến năm 2020, giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 28-31 triệu đồng/năm, giá trị sản xuất (GTSX) bình quân đạt khoảng 62 triệu đồng/người. Đến năm 2025, giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt khoảng 54-59 triệu đồng/năm (tương đương 2.400-2.500 USD/năm), GTSX bình quân đầu người khoảng 120-130 triệu đồng/năm (tương đương 4.400-4.800 USD/năm).

 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2020, cơ cấu nông lâm thủy sản 23,1%, công nghiệp-xây dựng 60,3%, thương mại-dịch vụ 16,6%. Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế ngành nông lâm thủy sản còn 16,3%, công nghiệp-xây dựng 70,3%, thương mại-dịch vụ 13,4%. Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra hàng năm. Giá trị sản xuất tính trên một đơn vị diện tích đất canh tác đạt 63-65 triệu đồng/ha/năm.

 

Về xã hội, phấn đấu đến năm 2020, có 7/13 trường mầm non, 13/15 trường tiểu học, 11/11 trường THCS đạt chuẩn quốc gia; 11/11 xã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi. Đến năm 2025, 100% trường các cấp học đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục đầu tư, nâng cấp để đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Giai đoạn 2016-2020, hàng năm tạo việc làm mới cho 1.500-1.800 lao động, xuất khẩu ít nhất 50 lao động/năm. Chuyển dịch cơ cấu lao động từ ngành nông lâm thuỷ sản sang công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Giai đoạn 2021, phấn đấu hàng năm tạo việc làm mới cho 2.000-2.500 lao động. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30%, đến năm 2025 đạt 40%. Đến năm 2020, 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, 100% trạm y tế có bác sĩ, 100% thôn có nhân viên y tế. Giai đoạn 2021-2025, duy trì 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, 100% trạm y tế có bác sỹ, 100% thôn có nhân viên y tế. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 0,81%/năm trong giai đoạn 2016-2020,  khoảng 0,7-0,9%/năm trong giai đoạn 2021-2025.

 

Hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,6-2%/năm để đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5% và đến năm 2025 còn dưới 3,5%. Đến năm 2020, phấn đấu 93% hộ gia đình, 95% thôn, 98% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 100% xã văn hóa nông thôn mới; hàng năm trùng tu, tôn tạo 2-4 di tích văn hóa. Đến năm 2025, phấn đấu trên 95% hộ gia đình 98% thôn, 99% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa, 100% xã đạt xã văn hóa nông thôn mới.

 

Về tài nguyên, môi trường, phấn đấu tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt đạt 45-50% vào năm 2020, khoảng 60% vào năm 2025. Duy trì và giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 36% diện tích tự nhiên.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh