English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87072839
Đang online: 115
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Đăng ngày: 05/12/2018; 195 lần đọc

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 đã được UBND tỉnh giao cho các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vào tháng 12/2017, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. 

Để phục vụ đợt điều chỉnh vào giữa tháng 12/2018, phấn đấu hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn được giao, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được UBND tỉnh giao nhằm hoàn thành đúng tiến độ; dự kiến nhu cầu giải ngân từ nay đến tháng 12/2018 (đối với nguồn vốn năm 2017 kéo dài) và đến 31/01/2019 (đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2018). Trường hợp không có khả năng giải ngân theo đúng thời gian quy định, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 10/12/2018 để điều chuyển sang các dự án khác có nhu cầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; trên cơ sở báo cáo giải ngân của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi đến ngày 15/12/2018, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018, trình UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018.         

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nhập dự toán điều chỉnh sau khi có quyết định điều chỉnh, bổ sung của UBND tỉnh.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 16/12/2018 kết quả giải ngân đến ngày 15/12/2018 để phục vụ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích