English Chủ Nhật, 22-04-2018, 23:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71132688
Đang online: 76

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Đăng ngày: 29/09/2017; 6489 lần đọc
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định pháp luật trên các lĩnh vực như: an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; giao thông đường bộ; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; quốc phòng; an toàn vệ sinh thực phẩm; kế toán; đất đai, an toàn thực phẩm, vi phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...
Công tác xử lý vi phạm hành chính đã được triển khai và đạt nhiều kết quả, các vụ, việc vi phạm về cơ bản được phát hiện và xử lý kịp thời; các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tốt về nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về thương mại như chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh; an toàn thực phẩm, kinh doanh những mặt hàng, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập, khó khăn nhất định trong công tác này.

 

Cụ thể, hiện nay tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh diễn biến tương đối phức tạp, lực lượng làm công tác xử lý vi phạm hành chính còn quá ít chưa đáp ứng với yêu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, vẫn còn một số bộ phận người dân thiếu ý thức chấp hành các quy định của pháp luật hoặc chấp hành chưa thật sự nghiêm túc; mức độ hiểu biết pháp luật của các cá nhân, tổ chức chưa cao, một số trường hợp nắm rõ các quy định nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi ích kinh tế.

 

Đối với các sở, ngành nhiệm vụ theo dõi công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính giao cho Văn phòng hoặc phòng Pháp chế phụ trách. Đối với cấp huyện hầu hết chưa bố trí công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho Phòng Tư pháp mà chỉ giao công chức kiêm nhiệm. Đối với cấp xã chỉ giao cho công chức Tư pháp hộ tịch kiêm nhiệm dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao. Công tác xử phạt vi phạm hành chính rất phức tạp nhưng hiện nay việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính nhằm trang bị kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính còn ít.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, do sự thiếu đồng bộ và chưa thống nhất trong quy định, một số quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 còn mâu thuẫn chồng chéo chưa được hướng dẫn cụ thể nên ảnh hưởng đến việc xử lý trong thực tiễn.

 

 

Để việc áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính được thuận lợi hơn trong thời gian tới, xin đề xuất một số giải pháp sau: Các cơ quan Trung ương cần có sự đánh giá quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính để hoàn thiện về các quy định của pháp luật, hướng dẫn thực hiện các nội dung còn vướng mắc. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính nhằm trang bị kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cần sửa đổi, bổ sung để có sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện. Việc triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương chưa quy định cụ thể nên chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

 

Cần quan tâm, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương; các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ này, nhất là về biên chế (bố trí biên chế chuyên trách), chế độ, chính sách, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí và trang bị các thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt cho công tác xử lý vi phạm hành chính.

 

Vương Minh​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh