English Thứ Hai, 23-07-2018, 14:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75863402
Đang online: 182
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Đăng ngày: 29/09/2017; 6530 lần đọc
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định pháp luật trên các lĩnh vực như: an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; giao thông đường bộ; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; quốc phòng; an toàn vệ sinh thực phẩm; kế toán; đất đai, an toàn thực phẩm, vi phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...
Công tác xử lý vi phạm hành chính đã được triển khai và đạt nhiều kết quả, các vụ, việc vi phạm về cơ bản được phát hiện và xử lý kịp thời; các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tốt về nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về thương mại như chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh; an toàn thực phẩm, kinh doanh những mặt hàng, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập, khó khăn nhất định trong công tác này.

 

Cụ thể, hiện nay tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh diễn biến tương đối phức tạp, lực lượng làm công tác xử lý vi phạm hành chính còn quá ít chưa đáp ứng với yêu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, vẫn còn một số bộ phận người dân thiếu ý thức chấp hành các quy định của pháp luật hoặc chấp hành chưa thật sự nghiêm túc; mức độ hiểu biết pháp luật của các cá nhân, tổ chức chưa cao, một số trường hợp nắm rõ các quy định nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi ích kinh tế.

 

Đối với các sở, ngành nhiệm vụ theo dõi công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính giao cho Văn phòng hoặc phòng Pháp chế phụ trách. Đối với cấp huyện hầu hết chưa bố trí công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho Phòng Tư pháp mà chỉ giao công chức kiêm nhiệm. Đối với cấp xã chỉ giao cho công chức Tư pháp hộ tịch kiêm nhiệm dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao. Công tác xử phạt vi phạm hành chính rất phức tạp nhưng hiện nay việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính nhằm trang bị kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính còn ít.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, do sự thiếu đồng bộ và chưa thống nhất trong quy định, một số quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 còn mâu thuẫn chồng chéo chưa được hướng dẫn cụ thể nên ảnh hưởng đến việc xử lý trong thực tiễn.

 

 

Để việc áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính được thuận lợi hơn trong thời gian tới, xin đề xuất một số giải pháp sau: Các cơ quan Trung ương cần có sự đánh giá quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính để hoàn thiện về các quy định của pháp luật, hướng dẫn thực hiện các nội dung còn vướng mắc. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính nhằm trang bị kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cần sửa đổi, bổ sung để có sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện. Việc triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương chưa quy định cụ thể nên chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

 

Cần quan tâm, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương; các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ này, nhất là về biên chế (bố trí biên chế chuyên trách), chế độ, chính sách, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí và trang bị các thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt cho công tác xử lý vi phạm hành chính.

 

Vương Minh​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề nghị của Công ty TNHH Môi trường Nông nghiệp An Phát tại Tờ trình số 15/TT-AP ngày 11/7/2018 về việc giao vốn để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/7/2018.

 

Trên cơ sở Công văn số 744/STTTT ngày 02/7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công thực hiện Dự án tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, rà soát, cân đối, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cùng với kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chung của tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tư pháp, các sở ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trong tháng 8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi nghiên cứu dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích