English Chủ Nhật, 08-12-2019, 07:31 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113920035
Đang online: 242
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đề xuất dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số”

Đăng ngày: 24/07/2019; 318 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương nghiên cứu nội dung Công văn số 5753/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số" (dự án CRIEM ) vay vốn ADB và Công văn số 744/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc tổ chức triển khai thực hiện Văn bản số 5753/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các tiểu dự án thuộc dự án CRIEM theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1801/UBND-KT​ ngày 12/4/2019, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06/8/2019 để thẩm định.

Trên cơ sở hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các tiểu dự án nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thẩm định và tham mưu UBND tỉnh trước ngày 13/8/2019 để xem xét, báo cáo Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

 

Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát, xây dựng tối thiểu 02 mô hình kinh tế, phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu vực thực hiện dự án CRIEM theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc; trực tiếp báo cáo Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh trước ngày 05/8/2019.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát mức vốn vay phù hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định mức vốn vay để thực hiện dự án CRIEM trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp với năng lực vay, trả nợ của địa phương; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh văn bản cam kết trả nợ đối với phần vốn vay lại và bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích