English Thứ Tư, 17-07-2019, 19:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102900231
Đang online: 147

Đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án giao và cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 27/11/2018; 304 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính đế thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với các nội dung kiến nghị tại tiết 2.1, điểm 2 Mục II Báo cáo số 3598/BC-SNNPTNT ngày 19/11/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ chỉ đạo, đôn đốc các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc thực hiện hoàn thành các hạng mục còn lại của các Phương án giao rừng đã được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành trong năm 2018.

 

UBND các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành Phương án giao rừng đã phê duyệt, trường hợp chưa hoàn thành trong năm 2018 thì lập thủ tục xin gia hạn theo quy định, nêu rõ khối lượng đã hoàn thành, lý do chậm trễ, tiến độ thực hiện trong thời gian đến, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

UBND các huyện: Sơn Tây, Nghĩa Hành khẩn trương làm việc với sở, ngành có liên quan theo nội dung Công văn số 3467/SNNPTNT ngày 09/11/2018 và Công văn số 3087/SNNPTNT ngày 12/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn chỉnh các Phương án giao rừng; gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

UBND các huyện: Đức Phổ, Minh Long, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi tiếp tục rà soát, lập các Phương án giao rừng, cho thuê rừng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định; đồng thời quản lý lý chặt chẽ diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định.

 

                                                                        V,N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích