English Chủ Nhật, 22-09-2019, 06:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109322416
Đang online: 182

Đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án giao và cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 27/11/2018; 323 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính đế thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với các nội dung kiến nghị tại tiết 2.1, điểm 2 Mục II Báo cáo số 3598/BC-SNNPTNT ngày 19/11/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ chỉ đạo, đôn đốc các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc thực hiện hoàn thành các hạng mục còn lại của các Phương án giao rừng đã được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành trong năm 2018.

 

UBND các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành Phương án giao rừng đã phê duyệt, trường hợp chưa hoàn thành trong năm 2018 thì lập thủ tục xin gia hạn theo quy định, nêu rõ khối lượng đã hoàn thành, lý do chậm trễ, tiến độ thực hiện trong thời gian đến, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

UBND các huyện: Sơn Tây, Nghĩa Hành khẩn trương làm việc với sở, ngành có liên quan theo nội dung Công văn số 3467/SNNPTNT ngày 09/11/2018 và Công văn số 3087/SNNPTNT ngày 12/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn chỉnh các Phương án giao rừng; gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

UBND các huyện: Đức Phổ, Minh Long, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi tiếp tục rà soát, lập các Phương án giao rừng, cho thuê rừng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định; đồng thời quản lý lý chặt chẽ diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định.

 

                                                                        V,N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích