English Thứ Hai, 23-09-2019, 16:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109415268
Đang online: 293

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018

Đăng ngày: 27/08/2018; 392 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4576/UBND-TH ngày 02/8/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Chính phủ; định kỳ trước ngày 20/11 hằng năm, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện của từng sở, ngành, địa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban ngành liên quan căn cứ vào điều kiện ngân sách và nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các kế hoạch, chương trình hoặc đề án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm: chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; việc xây dựng Đề án thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ và Khung hướng dẫn kèm theo Công văn số 5764/BKHĐT-PTDN ngày 20/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

                                                                       B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích