English Thứ Năm, 18-07-2019, 17:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103025218
Đang online: 129

Đẩy nhanh tiến độ Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

Đăng ngày: 14/05/2019; 344 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc cổ phần hóa doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, trên cơ sở phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi lập tại Tờ trình số 65/TTr-QISC ngày 21/3/2019 và phương án sử dụng đất của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Phương án số 154/PA-TTĐK ngày 30/11/2018, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25/5/2019 để làm cơ sở xác định giá trị cổ phần hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần.

 

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi và Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Ngãi chịu trách nhiệm lập và gửi hồ sơ xác định giá trị của đơn vị trước ngày 01/6/2019 để Ban Chỉ đạo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp phát sinh vướng mắc về tiến độ cổ phần hóa theo Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi và Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Ngãi khẩn trương báo cáo, giải trình cụ thể, báo cáo Sở Giao thông vận tải có ý kiến để Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch yêu cầu Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (Sở Tài chính) chịu trách nhiệm rà soát, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các công việc để thực hiện cổ phần hóa theo đúng kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra tại Kế hoạch số 4667/KH-UBND ngày 02/8/2017 và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/6/2018. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích