English Thứ Bảy, 20-10-2018, 09:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80888962
Đang online: 135

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong công tác bảo vệ môi trường

Đăng ngày: 05/02/2018; 580 lần đọc

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 19/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, trong năm 2017, trước tình hình công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường của tỉnh ta đã có bước đột phá mới với định hướng thay đổi tư duy và cách tiếp cận trong công tác tuyên truyền, thay đổi các nhóm đối tượng cần tác động để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 

Hoạt động tuyên truyền bằng trực quan sinh động, thông qua các tư liệu, tranh ảnh, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2017, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…đã mang lại hiệu quả thiết thực. Có thể nói, điểm nhấn trong năm được tổ chức thành công là Hội thi Vẽ tranh và làm mô hình, sản phẩm từ vật liệu tái chế và Ngày hội môi trường ​tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, người dân trong tỉnh đánh giá cao… từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

 

Tuy nhiên, hiện nay bên cạnh những kết quả đạt được do công tác tuyên truyền mang lại, tình trạng ô nhiễm môi trường đã và đang tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường như do các khu công nghiệp, khu chế xuất xả thải ra môi trường (Trạm xử lý chất thải tập trung tại Khu Công nghiệp Quảng Phú, Cụm công nghiệp – làng nghề Tịnh Ấn Tây,…), việc quá tải lượng rác thải được thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải tại các nhà máy xử lý rác (Nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ; Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa; Điểm tập kết rác của xã Bình Hải, huyện Bình Sơn; Việc nhận rác từ nơi khác xảy ra tại bãi biển xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi…), còn có nguyên nhân khác là do ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư chưa cao, nhận thức về nguy cơ ô nhiễm môi trường và những tác động tiêu cực của tình trạng ô nhiễm môi trường đến đời sống kinh tế - xã hội và sức khỏe người dân ở nhiều địa phương chưa thật đầy đủ,…

 

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo trong việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, giáo dục, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân và từng cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường đến tận địa phương, cơ sở; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu các hoạt động truyền thông về môi trường; đồng thời cần nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức truyên truyền về bảo vệ môi trường theo hướng thiết thực, phong phú, hấp dẫn, phù hợp và lồng ghép vào nội dung giáo dục cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                 Đào Linh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích