English Thứ Năm, 22-08-2019, 09:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107435590
Đang online: 275
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

Đăng ngày: 27/11/2018; 266 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các văn bản: Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016, số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017, số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018, Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017, số 3949/BTC-NSNN ngày 05/4/2018, số 14079/BTC-NSNN ngày 14/11/2018 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: số 4234/UBND-KT ngày 13/7/2017, số 4518/UBND-KT ngày 17/7/2017, số 1948/UBND-KT ngày 11/4/2018; lưu ý, việc công khai ngân sách Nhà nước phải đảm bảo các tiêu chí: Tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ, sự tham gia của người dân – trách nhiệm giải trình (cơ chế khuyến khích sự tham gia của người dân).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước của các đơn vị; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật chuyên mục "Công khai ngân sách" trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Sở Tài chính; đảm bảo công khai ngân sách đúng nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định.

 

Công văn nêu rõ, việc chậm trễ và chưa tuân thủ các quy định về công khai ngân sách sẽ làm hưởng đến chỉ số POBI của tỉnh (chỉ số công khai ngân sách tỉnh) thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định.

T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích