English Thứ Ba, 10-12-2019, 22:53 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114113501
Đang online: 311
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

Đăng ngày: 27/11/2018; 296 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các văn bản: Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016, số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017, số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018, Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017, số 3949/BTC-NSNN ngày 05/4/2018, số 14079/BTC-NSNN ngày 14/11/2018 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: số 4234/UBND-KT ngày 13/7/2017, số 4518/UBND-KT ngày 17/7/2017, số 1948/UBND-KT ngày 11/4/2018; lưu ý, việc công khai ngân sách Nhà nước phải đảm bảo các tiêu chí: Tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ, sự tham gia của người dân – trách nhiệm giải trình (cơ chế khuyến khích sự tham gia của người dân).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước của các đơn vị; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật chuyên mục "Công khai ngân sách" trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Sở Tài chính; đảm bảo công khai ngân sách đúng nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định.

 

Công văn nêu rõ, việc chậm trễ và chưa tuân thủ các quy định về công khai ngân sách sẽ làm hưởng đến chỉ số POBI của tỉnh (chỉ số công khai ngân sách tỉnh) thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định.

T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích