English Chủ Nhật, 22-09-2019, 17:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109357347
Đang online: 210
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã

Đăng ngày: 16/08/2019; 268 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.

Theo đó, yêu cầu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em ở cấp huyện, cấp xã theo quy định. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, xây dựng dự thảo quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã theo quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã,…

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích