English Thứ Hai, 17-06-2019, 22:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99110575
Đang online: 159
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Đầu tư cơ sở vật chất thuộc chương trình giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày: 11/04/2019; 588 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ đồng ý việc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất thuộc chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

Tổng kinh phí dự kiến hơn 21,4 tỷ đồng, từ nguồn Chương trình mục tiêu Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh thực hiện chương trình giáo dục vùng núi và vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2019.

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập đầy đủ thủ tục theo đúng quy trình, tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư, xây dựng; Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 và Thông tư số 86/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

                                                                    T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích