English Thứ Sáu, 20-09-2019, 03:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109190031
Đang online: 121

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Đăng ngày: 07/06/2019; 350 lần đọc

UBND tỉnh vừa Thông báo​ danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo, Người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ. Khi có thay đổi về Người phát ngôn, các cơ quan, địa phương phải gửi văn bản báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời thay đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đăng tải danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

 

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm đăng tải công khai danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND các xã, phường, thị trấn trên Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện, thành phố.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4079/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp báo cáo kết quả cho cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích