English Chủ Nhật, 22-09-2019, 16:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109355929
Đang online: 200

Công bố Danh mục thủ tục hành chính Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã

Đăng ngày: 19/11/2018; 460 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​ số 2040/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng N​gãi có 145 thủ tục hành chính, thuộc các lĩnh vực: hộ tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; giáo dục; lâm nghiệp; văn hóa - thể thao; bảo trợ xã hội; người có công; giảm nghèo; trẻ em; hòa giải cơ sở; môi trường; đất đai.

 

Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 07 thủ tục hành chính, thuộc các lĩnh vực: hộ tịch; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết, công khai việc giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy định. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện tại UBND cấp xã; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết qủa giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

 

                                                                            V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích