English Thứ Hai, 16-09-2019, 23:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108990514
Đang online: 218

Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải đảm bảo điều kiện theo quy định

Đăng ngày: 24/07/2019; 777 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố trong việc rà soát, thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng (rừng phòng hộ, rừng sản xuất) sang mục đích khác để xây dựng các công trình trên địa bàn; việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. 

Sở Tài nguyên và Môi trường khi tham mưu UBND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng (rừng phòng hộ, rừng sản xuất) sang mục đích khác phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điều 19 của Luật Lâm nghiệp. Trước khi trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Chủ đầu tư phải có phương án trồng rừng thay thế được UBND tỉnh phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh theo quy định tại Điều 21 Luật Lâm nghiệp.

 

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện quy hoạch có ảnh hưởng đến đất, rừng (rừng phòng hộ, rừng sản xuất).

 

UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (rừng phòng hộ, rừng sản xuất) sang mục đích khác thuộc chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; Chương trình hành động số 22/CTr-TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy; Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích