English Chủ Nhật, 18-02-2018, 08:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68845027
Đang online: 93

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2017

Đăng ngày: 12/09/2017; 357 lần đọc
Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh  tại buổi làm việc với Sở Nội vụ.
Theo đó, từ nay đến cuối năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan cần tập tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có các đơn vị sự nghiệp công lập (đang xây dựng hoặc chưa xây dựng Đề án) khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh Đề án theo lộ trình và thời gian quy định tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với việc sáp nhập, chuyển giao 07 đội chiếu bóng tại 06 huyện miền núi và huyện Lý Sơn, giao Sở Nội vụ chủ trì, làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện có liên quan (trong tháng 09/2017) đánh giá tình hình hoạt động của các đội chiếu bóng và điều kiện thực tế tại địa phương, bàn 02 phương án: chuyển giao hoặc giải thể; trên cơ sở đó, thống nhất phương án, tham mưu cụ thể trình UBND tỉnh.

Đối với các Đề án: Giải thể Nhà khách UBND tỉnh, Hợp nhất Trung tâm y tế dự phòng các huyện và Bệnh viên Đa khoa các huyện; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Đề án, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh trong tháng 9/2017.

Việc sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Dung Quất, Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh (liên quan vướng mắt trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tuyến), Sở Y tế (trong tháng 9/2017), cử đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế và phối hợp với Sở Nội vụ hoàn chỉnh Đề án sáp nhập, tham mưu UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 10/2017. Riêng đối với Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi không sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thực hiện theo mô hình xã hội hóa.

Về tự chủ tài chính: Các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng và trình UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 5131/UBND-NC ngày 22/8/2017 về việc khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh, số 4241/UBND-KT ngày 14/7/2017 và số 4828/UBND-KT ngày 09/8/2017.  

Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, thành phố (theo phân cấp quản lý).

Về kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố: Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan, xây dựng Đề án theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4669/UBND-NC ngày 02/8/2017, với mục tiêu: Nhằm nâng cao bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017 để xem xét, cho ý kiến và trình HĐND tỉnh.

Về cải cách hành chính, nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan, tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị nhằm khắc phục và nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2017.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính, thực hiện chế độ công vụ; sau khi có kết luận thanh tra, tổng hợp những vấn đề nổi cộm của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý (nếu có.

Về câng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và cơ chế chính sách để thực hiện: Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan, xây dựng Đề án theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4042/UBND-NC ngày 06/7/2017; với mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cấp xã; đưa cán bộ, công chức không có chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn, năng lực hạn chế, uy tín thấp ra khỏi bộ máy cấp xã; đồng thời, tuyển chọn sinh viên đại học hệ chính quy vào làm việc tại bộ máy cấp xã; tiến tới kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã có chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho nhân dân và đề xuất cơ chế, chính sách để giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức (ra, vào) trình UBND tỉnh trong tháng 11/2017 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

 

T.H

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh