English Thứ Tư, 20-09-2017, 03:48 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63554300
Đang online: 54

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2017

Đăng ngày: 12/09/2017; 205 lần đọc
Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh  tại buổi làm việc với Sở Nội vụ.
Theo đó, từ nay đến cuối năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan cần tập tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có các đơn vị sự nghiệp công lập (đang xây dựng hoặc chưa xây dựng Đề án) khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh Đề án theo lộ trình và thời gian quy định tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với việc sáp nhập, chuyển giao 07 đội chiếu bóng tại 06 huyện miền núi và huyện Lý Sơn, giao Sở Nội vụ chủ trì, làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện có liên quan (trong tháng 09/2017) đánh giá tình hình hoạt động của các đội chiếu bóng và điều kiện thực tế tại địa phương, bàn 02 phương án: chuyển giao hoặc giải thể; trên cơ sở đó, thống nhất phương án, tham mưu cụ thể trình UBND tỉnh.

Đối với các Đề án: Giải thể Nhà khách UBND tỉnh, Hợp nhất Trung tâm y tế dự phòng các huyện và Bệnh viên Đa khoa các huyện; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Đề án, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh trong tháng 9/2017.

Việc sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Dung Quất, Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh (liên quan vướng mắt trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tuyến), Sở Y tế (trong tháng 9/2017), cử đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế và phối hợp với Sở Nội vụ hoàn chỉnh Đề án sáp nhập, tham mưu UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 10/2017. Riêng đối với Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi không sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thực hiện theo mô hình xã hội hóa.

Về tự chủ tài chính: Các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng và trình UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 5131/UBND-NC ngày 22/8/2017 về việc khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh, số 4241/UBND-KT ngày 14/7/2017 và số 4828/UBND-KT ngày 09/8/2017.  

Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, thành phố (theo phân cấp quản lý).

Về kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố: Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan, xây dựng Đề án theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4669/UBND-NC ngày 02/8/2017, với mục tiêu: Nhằm nâng cao bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017 để xem xét, cho ý kiến và trình HĐND tỉnh.

Về cải cách hành chính, nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan, tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị nhằm khắc phục và nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2017.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính, thực hiện chế độ công vụ; sau khi có kết luận thanh tra, tổng hợp những vấn đề nổi cộm của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý (nếu có.

Về câng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và cơ chế chính sách để thực hiện: Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan, xây dựng Đề án theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4042/UBND-NC ngày 06/7/2017; với mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cấp xã; đưa cán bộ, công chức không có chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn, năng lực hạn chế, uy tín thấp ra khỏi bộ máy cấp xã; đồng thời, tuyển chọn sinh viên đại học hệ chính quy vào làm việc tại bộ máy cấp xã; tiến tới kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã có chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho nhân dân và đề xuất cơ chế, chính sách để giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức (ra, vào) trình UBND tỉnh trong tháng 11/2017 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

 

T.H

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Tổ công tác 1413 của tỉnh nghiên cứu nội dung kiến nghị của Sở TN&MT tại Báo cáo số 4117/STNMT-TTr ngày 29/8/2017 và tham chiếu quy định của pháp luật liên quan để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tư vấn cho UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức phương án giao đất lâm nghiệp cụ thể, giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương; thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành chức năng liên quan nghiên cứu đề xuất của BQL lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 779/TTr-BQLDDCN ngày 25/8/32017 về việc xin chủ trương, điều chỉnh, bổ sung phát sinh một số công việc trong quá trình thực hiện dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh