English Thứ Sáu, 24-11-2017, 19:43 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66037957
Đang online: 128

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2017

Đăng ngày: 12/09/2017; 271 lần đọc
Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh  tại buổi làm việc với Sở Nội vụ.
Theo đó, từ nay đến cuối năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan cần tập tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có các đơn vị sự nghiệp công lập (đang xây dựng hoặc chưa xây dựng Đề án) khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh Đề án theo lộ trình và thời gian quy định tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với việc sáp nhập, chuyển giao 07 đội chiếu bóng tại 06 huyện miền núi và huyện Lý Sơn, giao Sở Nội vụ chủ trì, làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện có liên quan (trong tháng 09/2017) đánh giá tình hình hoạt động của các đội chiếu bóng và điều kiện thực tế tại địa phương, bàn 02 phương án: chuyển giao hoặc giải thể; trên cơ sở đó, thống nhất phương án, tham mưu cụ thể trình UBND tỉnh.

Đối với các Đề án: Giải thể Nhà khách UBND tỉnh, Hợp nhất Trung tâm y tế dự phòng các huyện và Bệnh viên Đa khoa các huyện; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Đề án, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh trong tháng 9/2017.

Việc sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Dung Quất, Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh (liên quan vướng mắt trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tuyến), Sở Y tế (trong tháng 9/2017), cử đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế và phối hợp với Sở Nội vụ hoàn chỉnh Đề án sáp nhập, tham mưu UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 10/2017. Riêng đối với Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi không sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thực hiện theo mô hình xã hội hóa.

Về tự chủ tài chính: Các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng và trình UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 5131/UBND-NC ngày 22/8/2017 về việc khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh, số 4241/UBND-KT ngày 14/7/2017 và số 4828/UBND-KT ngày 09/8/2017.  

Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, thành phố (theo phân cấp quản lý).

Về kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố: Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan, xây dựng Đề án theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4669/UBND-NC ngày 02/8/2017, với mục tiêu: Nhằm nâng cao bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017 để xem xét, cho ý kiến và trình HĐND tỉnh.

Về cải cách hành chính, nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan, tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị nhằm khắc phục và nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2017.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính, thực hiện chế độ công vụ; sau khi có kết luận thanh tra, tổng hợp những vấn đề nổi cộm của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý (nếu có.

Về câng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và cơ chế chính sách để thực hiện: Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan, xây dựng Đề án theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4042/UBND-NC ngày 06/7/2017; với mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cấp xã; đưa cán bộ, công chức không có chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn, năng lực hạn chế, uy tín thấp ra khỏi bộ máy cấp xã; đồng thời, tuyển chọn sinh viên đại học hệ chính quy vào làm việc tại bộ máy cấp xã; tiến tới kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã có chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho nhân dân và đề xuất cơ chế, chính sách để giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức (ra, vào) trình UBND tỉnh trong tháng 11/2017 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

 

T.H

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu nội d​ung đề nghị của Sở NN&PTNT tại văn bản số 3459/SNNPTNT ngày 16/11/2017 về việc đề xuất định mức kỹ thuật thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong năm 2017, tham mưu UBND tỉnh xem xét trước ngày 28/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 455-KL/TU ngày 19/10/2017 của Tỉnh ủy về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh