English Chủ Nhật, 23-09-2018, 23:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79269436
Đang online: 106

Chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017

Đăng ngày: 12/10/2017; 2137 lần đọc

Để chuẩn bị có chất lượng các nội dung trình HĐND tỉnh và đúng thời gian theo luật định, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các nội dung cần đề xuất, tham mưu UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung danh mục các nội dung tại Phụ lục kèm theo Công văn này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 16/10/2017.

Đối với các Báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tình hình thực hiện dự toán thu, chi, tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển; công​ tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của các Ban và Thường trực HĐND tỉnh: Các sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2017 để xem xét, trình HĐND tỉnh.

 

Về các nghị quyết chuyên đề, yêu cầu các sở, ban ngành được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/10/2017 tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết. Đồng thời, xây dựng dự thảo nghị quyết và thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết, trình UBND tỉnh trước ngày 02/11/2017 để tổ chức họp cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành có nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm; khẩn trương trình UBND tỉnh tổ chức họp, xem xét, cho ý kiến để hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Hạn cuối cùng trình HĐND tỉnh là ngày 20/11/2017.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích