English Thứ Hai, 19-02-2018, 22:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68891263
Đang online: 90

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017

Đăng ngày: 12/10/2017; 2041 lần đọc

Để chuẩn bị có chất lượng các nội dung trình HĐND tỉnh và đúng thời gian theo luật định, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các nội dung cần đề xuất, tham mưu UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung danh mục các nội dung tại Phụ lục kèm theo Công văn này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 16/10/2017.

Đối với các Báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tình hình thực hiện dự toán thu, chi, tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển; công​ tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của các Ban và Thường trực HĐND tỉnh: Các sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2017 để xem xét, trình HĐND tỉnh.

 

Về các nghị quyết chuyên đề, yêu cầu các sở, ban ngành được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/10/2017 tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết. Đồng thời, xây dựng dự thảo nghị quyết và thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết, trình UBND tỉnh trước ngày 02/11/2017 để tổ chức họp cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành có nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm; khẩn trương trình UBND tỉnh tổ chức họp, xem xét, cho ý kiến để hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Hạn cuối cùng trình HĐND tỉnh là ngày 20/11/2017.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh