English Thứ Tư, 17-07-2019, 19:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102898932
Đang online: 131
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Chỉ đạo về việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản

Đăng ngày: 10/05/2019; 1070 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

Thời điểm xác định giá là khi có quyết định giao đất, cho thuê đất

 

Theo đó, thời điểm xác định giá để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất theo đúng quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định.

Trường hợp các nhà đầu tư chưa được giao đất, cho thuê đất, nếu có nhu cầu về giá đất để tính toán hiệu quả dự án và xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp thì chủ động làm việc với đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá đất để dự lường số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, làm cơ sở tham khảo quyết định việc đầu tư dự án và thực hiện các thủ tục theo quy định để được giao đất, thuê đất.

 

Thực hiện đấu giá đất đã được giải phóng mặt bằng

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong trường hợp đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý đối với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có sử dụng đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu Nhà nước nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Sớm ban hành phương án đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án kinh doanh bất động sản

 

Về phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh: Trong thời gian chờ ý kiến của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 24/4/2019.

 

Giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng gồm có Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành viên liên quan theo quy định của pháp luật.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích