English Thứ Sáu, 16-11-2018, 17:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82418041
Đang online: 131
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Chỉ đạo về triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 02/11/2018; 1351 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Các thành phần kinh tế đầu tư  dự án từ 2 ha trở lên

 

Để tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng, nâng cao chất lượng các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện, tham mưu hoặc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư phải đảm bảo các yêu cầu như: Khuyến khích các thành phần kinh tế khác đầu tư khu đô thị mới, khu dân cư với quy mô diện tích từ 02ha trở lên.

 

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, huyện, thành phố đầu tư các khu dân cư cơ bản đã có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có diện tích dưới 02ha (nhưng phải chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế và đáp ứng mục tiêu đề ra) để tạo nguồn thu ngân sách và đảm bảo hoạt động cho các Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, huyện, thành phố.

 

Giảm tối đa việc sử dụng đất trồng lúa làm khu dân cư

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu giảm tối đa việc sử dụng diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa để làm khu dân cư, nhằm hạn chế việc mất cân đối tỷ lệ đất sản xuất và đảm bảo ổn định đời sống của người dân.

 

Rà soát, chấn chỉnh việc quy hoạch và tổ chức thực hiện các quy hoạch được phê duyệt để đảm bảo các khu đô thị mới, khu dân cư được đầu tư có chất lượng, đồng bộ, hiện đại; khắc phục tình trạng manh mún, phân tán, không đồng bộ giữa các khu đô thị, giữa khu đô thị mới với các khu dân cư hiện hữu, … Chỉ cho phép các chủ đầu tư khu đô thị mới, khu dân cư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà khi đã đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, công viên - cây xanh - mặt nước,… theo quy hoạch được phê duyệt.

 

Đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo quy định

 

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tại địa phương phải đảm bảo tỷ lệ cây xanh, mặt nước, giao thông, đất công cộng theo định hướng loại thành phố, đô thị mà địa phương đó hướng tới, khắc phục tình trạng bị động trong điều chỉnh cục bộ, manh mún theo từng dự án làm phá vỡ tổng thể quy hoạch chung của toàn vùng.

 

Thực hiện việc lấy kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án trước khi trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5451/UBND-CNXD ngày 10/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan: Đánh giá, so sánh hiệu quả toàn diện giữa việc sử dụng ngân sách Nhà nước (bao gồm nguồn thu từ khai thác quỹ đất) với việc giao cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư, nhất là so sánh chất lượng công trình, thu ngân sách nhà nước, lợi ích mang lại cho Nhà nước, người dân, … để tham mưu UND tỉnh báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Đồng thời, rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư đã cấp quyết định chủ trương đầu tư; tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành: các chủ trương, giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện đầu tư, khai thác các khu dân cư, khu đô thị, tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng; nâng cao chất lượng các khu đô thị mới; khắc phục các hạn chế, bất cập (nếu có).

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích