English Thứ Năm, 18-10-2018, 00:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80769022
Đang online: 103

Chỉ đạo liên quan đến dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Đăng ngày: 12/02/2018; 362 lần đọc
Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (dự án).

Theo đó, đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1A: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (Ban quản lý) khẩn trương báo cáo kết quả xử lý các trường hợp tồn tại, vướng mắc và việc tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực xử lý nước thải và tuyến đường số 1 vào khu xử lý nước thải, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư triển khai dự án theo chỉ đạo của của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7535/UBND-CNXD ngày 05/12/2017.

 

Đối với phần diện tích thuộc hành lang kỹ thuật và dải cây xanh cách ly giữa các tuyến đường trục KCN phía Tây với ranh giới mặt bằng dự án, yêu cầu Ban Quản lý giải trình rõ lý do không hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đúng thời hạn theo yêu cầu và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 212a/TB-UBND ngày 04/7/2017; khẩn trương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, đảm bảo thời hạn cuối cùng bàn giao mặt bằng để Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho Khu đô thị công nghiệp Dung Quất trong tháng 2/2018.

 

Đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1B, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Thạnh tập trung xác minh, xác nhận theo thẩm quyền về nguồn gốc đất của các hộ dân trong vùng quy hoạch dự án, đảm bảo tiến độ bồi thường, GPMB phục vụ việc triển khai dự án.

 

Về nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tạo quỹ đất sạch phục vụ việc triển khai dự án, yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khoản nợ tạm ứng ngân sách tỉnh đã ứng cho Ban Quản lý tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 17/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và nguồn vốn để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch Khu đô thị công nghiệp Dung Quất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 139/UBND-CNXD ngày 09/01/2018.

 

Đối với công tác tái định cư cho các hộ dân thuộc giai đoạn 1B của dự án, giao Trưởng Ban Quản lý khẩn trương xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tại văn bản nêu trên liên quan đến việc giao cho Nhà đầu tư triển khai xây dựng khu tái định cư, có ý kiến tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 26/02/2018.

 

Để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động kinh doanh của dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án theo hướng dẫn, yêu cầu của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 192/BQL-QLĐT ngày 02/02/2018.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích