English Chủ Nhật, 19-08-2018, 02:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77191105
Đang online: 63

Chỉ đạo liên quan đến dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Đăng ngày: 12/02/2018; 314 lần đọc
Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (dự án).

Theo đó, đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1A: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (Ban quản lý) khẩn trương báo cáo kết quả xử lý các trường hợp tồn tại, vướng mắc và việc tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực xử lý nước thải và tuyến đường số 1 vào khu xử lý nước thải, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư triển khai dự án theo chỉ đạo của của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7535/UBND-CNXD ngày 05/12/2017.

 

Đối với phần diện tích thuộc hành lang kỹ thuật và dải cây xanh cách ly giữa các tuyến đường trục KCN phía Tây với ranh giới mặt bằng dự án, yêu cầu Ban Quản lý giải trình rõ lý do không hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đúng thời hạn theo yêu cầu và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 212a/TB-UBND ngày 04/7/2017; khẩn trương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, đảm bảo thời hạn cuối cùng bàn giao mặt bằng để Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho Khu đô thị công nghiệp Dung Quất trong tháng 2/2018.

 

Đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1B, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Thạnh tập trung xác minh, xác nhận theo thẩm quyền về nguồn gốc đất của các hộ dân trong vùng quy hoạch dự án, đảm bảo tiến độ bồi thường, GPMB phục vụ việc triển khai dự án.

 

Về nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tạo quỹ đất sạch phục vụ việc triển khai dự án, yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khoản nợ tạm ứng ngân sách tỉnh đã ứng cho Ban Quản lý tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 17/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và nguồn vốn để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch Khu đô thị công nghiệp Dung Quất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 139/UBND-CNXD ngày 09/01/2018.

 

Đối với công tác tái định cư cho các hộ dân thuộc giai đoạn 1B của dự án, giao Trưởng Ban Quản lý khẩn trương xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tại văn bản nêu trên liên quan đến việc giao cho Nhà đầu tư triển khai xây dựng khu tái định cư, có ý kiến tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 26/02/2018.

 

Để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động kinh doanh của dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án theo hướng dẫn, yêu cầu của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 192/BQL-QLĐT ngày 02/02/2018.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) và một số dự án khác theo đúng ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 3 Thông báo số 232/TB-UBND ngày 07/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích