English Thứ Sáu, 24-01-2020, 21:34 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117201452
Đang online: 242

Chỉ đạo liên quan đến công tác thu ngân sách nhà nước

Đăng ngày: 07/06/2019; 299 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chỉ đạo liên quan đến công tác thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2019.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp qu​ản lý thu, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trong đó, Cục Thuế tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá các khoản thu đạt thấp trong thời gian qua để kịp thời đôn đốc thu ngân sách nhà nước trong thời gian đến; phấn đấu đến cuối năm tất cả các khoản thu đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

 

Đối với việc quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, xây dựng dự thảo quy chế phối hợp cung cấp thông tin, tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, nhằm chống thất thu thuế; đồng thời, tạo môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh trên địa bàn; thực hiện tham vấn ý kiến của Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

 

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức cuộc họp chuyên đề trong quý III năm 2019 về giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, rà soát và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Đối với các trường hợp vướng mắc liên quan đến điều kiện để giải quyết ưu đãi tiền thuê đất theo chính sách khuyến khích xã hội hóa, Cục Thuế tỉnh rà soát, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

 

Về quản lý thu tiền sử dụng đất, giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá tiến độ thu tiền sử dụng đất đối với các dự án bất động sản trên địa bàn để kịp thời đôn đốc thu theo thẩm quyền; hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết; trong đó, lưu ý tham mưu chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất đối với các dự án do Công ty TNHH MTV đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý tốt các khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và tiền sử dụng khu vực biển theo đúng quy định; trường hợp, phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện quản lý thuế giữa Cục Thuế tỉnh với UBND các huyện, thành phố, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp chuyên đề trong tháng 6 năm 2019 về giải pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thuế trong công tác thu nợ đọng thuế đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản; đồng thời, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin về dự án, số tiền và thời điểm thanh toán vốn ngân sách nhà nước để Cơ quan Thuế kịp thời đôn đốc thu nợ thuế.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu tăng thu tối thiểu 5% so với dự toán HĐND huyện, thành phố giao,…

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích