English Thứ Sáu, 16-11-2018, 17:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82419021
Đang online: 119

Chỉ đạo liên quan đến bàn giao các công trình điện

Đăng ngày: 08/11/2018; 253 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc bàn giao các công trình điện thuộc các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, các Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 267/UBND-CNXD ngày 28/01/2018; khẩn trương lập hồ sơ gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi (đơn vị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền) có ý kiến về việc tiếp nhận các công trình điện được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở triển khai các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đồng thời, giao Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các sở, ban ngành, các Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm: Đối với công trình di dời đường dây điện thuộc tài sản của ngành điện (thuộc hạng mục bồi thường, GPMB): Khi hạng mục công trình thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư khẩn trương bàn giao cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý, vận hành, khai thác, tạm bàn giao giá trị tài sản. Khi cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị quyết toán công trình thì bàn giao giá trị công trình.

 

Đối với công trình điện đầu tư xây dựng mới cấp điện cho các khu tái định cư, cấp điện cho hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng vốn ngân sách nhà nước: Để kịp thời đưa vào sử dụng, cung cấp điện cho nhân dân, phục vụ chiếu sáng công cộng, Chủ đầu tư khẩn trương bàn giao khi hạng mục công trình thi công hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng cho ngành điện quản lý, vận hành, khai thác. Việc bàn giao tài sản thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

 

Yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi có trách nhiệm khẩn trương tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác các công trình điện khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh bàn giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích