English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85795704
Đang online: 189

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong kiểm soát chi các dự án nhóm C

Đăng ngày: 15/05/2018; 316 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2637/UBND-NNTN cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong kiểm soát chi các dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, về danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ và thời gian phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình: UBND tỉnh thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện đối với những dự án khởi công mới năm 2018 đã được phê duyệt (Báo cáo kinh tế kỹ t​huật hoặc hồ sơ xây dựng công trình) trước thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư (ngày 15/3/2018) phù hợp với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ theo Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh. Trường hợp đối với những dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư chưa phù hợp với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ theo Quyết định số 419/QĐ-UBND của UBND tỉnh, thì UBND các huyện, thành phố quyết định phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp để triển khai thực hiện.

 

Về dự án áp dụng cơ chế đặc thù và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng: Tất cả các dự án đầu tư công đều thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công. Riêng đối với các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 thì được phép thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ để đơn giản thủ tục và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.

 

Cụ thể: Đối với các dự án đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện, nhà văn hóa xã, do yêu cầu về đảm bảo chất lượng công trình nên thực hiện theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh, tức là được áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định về lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư bình thường và phải được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

 

Đối với các loại dự án khác thì khuyến khích lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng quy định tại Điều 7 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ. Trường hợp sau thời gian niêm yết thông báo công khai (tối thiểu 3 ngày làm việc) theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, nếu không có đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương đăng ký nhận thầu thì UBND xã được phép tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định về lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư bình thường (trong trường hợp này dự án phải được phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật). Ngoài ra, đối với các dự án đã phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc hồ sơ xây dựng công trình có thể sử dụng để lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia của cộng đồng.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích