English Thứ Tư, 15-08-2018, 12:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77039916
Đang online: 114

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong kiểm soát chi các dự án nhóm C

Đăng ngày: 15/05/2018; 249 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2637/UBND-NNTN cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong kiểm soát chi các dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, về danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ và thời gian phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình: UBND tỉnh thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện đối với những dự án khởi công mới năm 2018 đã được phê duyệt (Báo cáo kinh tế kỹ t​huật hoặc hồ sơ xây dựng công trình) trước thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư (ngày 15/3/2018) phù hợp với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ theo Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh. Trường hợp đối với những dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư chưa phù hợp với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ theo Quyết định số 419/QĐ-UBND của UBND tỉnh, thì UBND các huyện, thành phố quyết định phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp để triển khai thực hiện.

 

Về dự án áp dụng cơ chế đặc thù và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng: Tất cả các dự án đầu tư công đều thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công. Riêng đối với các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 thì được phép thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ để đơn giản thủ tục và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.

 

Cụ thể: Đối với các dự án đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện, nhà văn hóa xã, do yêu cầu về đảm bảo chất lượng công trình nên thực hiện theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh, tức là được áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định về lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư bình thường và phải được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

 

Đối với các loại dự án khác thì khuyến khích lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng quy định tại Điều 7 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ. Trường hợp sau thời gian niêm yết thông báo công khai (tối thiểu 3 ngày làm việc) theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, nếu không có đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương đăng ký nhận thầu thì UBND xã được phép tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định về lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư bình thường (trong trường hợp này dự án phải được phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật). Ngoài ra, đối với các dự án đã phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc hồ sơ xây dựng công trình có thể sử dụng để lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia của cộng đồng.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích