English Thứ Tư, 17-10-2018, 12:36 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80738990
Đang online: 138

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong kiểm soát chi các dự án nhóm C

Đăng ngày: 15/05/2018; 268 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2637/UBND-NNTN cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong kiểm soát chi các dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, về danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ và thời gian phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình: UBND tỉnh thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện đối với những dự án khởi công mới năm 2018 đã được phê duyệt (Báo cáo kinh tế kỹ t​huật hoặc hồ sơ xây dựng công trình) trước thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư (ngày 15/3/2018) phù hợp với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ theo Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh. Trường hợp đối với những dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư chưa phù hợp với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ theo Quyết định số 419/QĐ-UBND của UBND tỉnh, thì UBND các huyện, thành phố quyết định phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp để triển khai thực hiện.

 

Về dự án áp dụng cơ chế đặc thù và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng: Tất cả các dự án đầu tư công đều thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công. Riêng đối với các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 thì được phép thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ để đơn giản thủ tục và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.

 

Cụ thể: Đối với các dự án đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện, nhà văn hóa xã, do yêu cầu về đảm bảo chất lượng công trình nên thực hiện theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh, tức là được áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định về lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư bình thường và phải được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

 

Đối với các loại dự án khác thì khuyến khích lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng quy định tại Điều 7 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ. Trường hợp sau thời gian niêm yết thông báo công khai (tối thiểu 3 ngày làm việc) theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, nếu không có đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương đăng ký nhận thầu thì UBND xã được phép tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định về lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư bình thường (trong trường hợp này dự án phải được phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật). Ngoài ra, đối với các dự án đã phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc hồ sơ xây dựng công trình có thể sử dụng để lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia của cộng đồng.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích