English Thứ Sáu, 25-05-2018, 17:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72692011
Đang online: 148

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong kiểm soát chi các dự án nhóm C

Đăng ngày: 15/05/2018; 162 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2637/UBND-NNTN cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong kiểm soát chi các dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, về danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ và thời gian phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình: UBND tỉnh thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện đối với những dự án khởi công mới năm 2018 đã được phê duyệt (Báo cáo kinh tế kỹ t​huật hoặc hồ sơ xây dựng công trình) trước thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư (ngày 15/3/2018) phù hợp với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ theo Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh. Trường hợp đối với những dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư chưa phù hợp với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ theo Quyết định số 419/QĐ-UBND của UBND tỉnh, thì UBND các huyện, thành phố quyết định phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp để triển khai thực hiện.

 

Về dự án áp dụng cơ chế đặc thù và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng: Tất cả các dự án đầu tư công đều thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công. Riêng đối với các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 thì được phép thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ để đơn giản thủ tục và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.

 

Cụ thể: Đối với các dự án đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện, nhà văn hóa xã, do yêu cầu về đảm bảo chất lượng công trình nên thực hiện theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh, tức là được áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định về lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư bình thường và phải được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

 

Đối với các loại dự án khác thì khuyến khích lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng quy định tại Điều 7 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ. Trường hợp sau thời gian niêm yết thông báo công khai (tối thiểu 3 ngày làm việc) theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, nếu không có đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương đăng ký nhận thầu thì UBND xã được phép tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định về lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư bình thường (trong trường hợp này dự án phải được phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật). Ngoài ra, đối với các dự án đã phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc hồ sơ xây dựng công trình có thể sử dụng để lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia của cộng đồng.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh