English Chủ Nhật, 21-07-2019, 16:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103381859
Đang online: 123

Chấn chỉnh công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính

Đăng ngày: 02/04/2019; 426 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Côn​g văn nghiêm khắc phê bình Giám đốc các Sở: Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết thủ tục hành chính bị quá hạn nhưng không thực hiện thông báo xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 14 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4906/UBND-KSTTHC ngày 17/8/2018 về việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến tàu cá Quảng Ngãi.

 

Giám đốc: Công an tỉnh (liên quan đến thẩm định phương án phòng cháy, chữa cháy), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Đức Phổ, Nghĩa Hành và nhất là thành phố Quảng Ngãi còn chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp có ý kiến đối với những hồ sơ liên thông khi cơ quan chuyên ngành gửi lấy ý kiến trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai… dẫn đến làm chậm tiến độ, gián đoạn việc giải quyết thủ tục cho tổ chức, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, làm ảnh hưởng đến quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nêu trên kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, có giải pháp khắc phục và báo cáo kết quả xử lý cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2019.

 

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện giải quyết, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

 

Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng tiếp nhận và thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng của tổ chức, doanh nghiệp,...

 

Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình (hoàn thành trước ngày 25/4/2019); các sở, ban, ngành còn lại tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung những thủ tục hành chính có khả năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 ngoài danh mục hiện tại, nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 5 Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện giải quyết, trả kết quả ngay trong ngày làm việc đối với thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định và nội dung công bố của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 (yêu cầu thực hiện kể từ ngày 10/4/2019).

 

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan liên quan theo dõi, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan và việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên gắn với việc chấm điểm, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích