English Thứ Tư, 26-06-2019, 18:13 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100185631
Đang online: 133

Chấm dứt hoạt động lò gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng và lò đứng liên tục

Đăng ngày: 11/06/2019; 153 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ chỉ đạo chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng và lò đứng liên tục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, không xem xét kéo dài thời gian hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng (lò hoffman) và lò đứng liên tục. Yêu cầu các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng, lò đứng liên tục chấm dứt hoạt động và tháo dỡ theo đúng quy định.

 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc xóa bỏ các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng và lò đứng liên tục trên địa bàn; báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Xây dựng kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2019.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liêu quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng, lò đứng liên tục trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất đã thuê xây dựng lò vòng, lò đứng liên tục để thực hiện việc chuyển đổi công nghệ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 8616/VPCP-CN ngày 10/9/2018 và của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2019.

 

Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công tác xóa bỏ lò gạch thủ công theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3198/UBND-CNXD ngày 06/6/2018, Công văn số 6723/UBND-CNXD ngày 01/11/2018.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích