English Chủ Nhật, 24-09-2017, 17:30 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63743952
Đang online: 86
 Cấp giấy phép xây dựng

 

BIỂU MẪU VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND

ngày 30/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

 

Mẫu số Nội dung

Tải về

1

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

 2

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG tẠm

3

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất - BTS loại 1)

 4

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 (Sử dụng cho trạm và cột ăng ten đựợc lắp đặt

vào công trình đã xây dựng-BTS loại 2)

 5

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cho công trình thuộc dự án...

 6

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

7

Sơ đỒ mẶt bẰng xây dỰng

(Công trình nhà ở nông thôn)

8

GiẤy biên nhẬn

(Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng)

9

PhiẾu chuyỂn

(Hồ sơ xin cấp GPXD để thu phí xây dựng)

10

PhiẾu yêu cẦu

(Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ xin cấp GPXD)

11

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ trong đô thị)

12

GiẤy phép xây dỰng tẠm

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

13

GiẤy phép xây dỰng

(Dùng cho nhà ở nông thôn)

14

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho các công trình thuộc dự án)

15

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho công trình trạm BTS loại 1)

16

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho công trình trạm BTS loại 2)

17

Đơn đỀ nghỊ điỀu chỈnh giẤy phép xây dỰng

18

Đơn xin điỀu chỈnh, thay đỔi thiẾt kẾ

và cẤp lẠi giẤy phép xây dỰng

19

Biên bẢn

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

hoặc công trình để đưa vào sử dụng

20

Thông báo

Về việc khởi công xây dựng công trình.....................

21

Biên bẢn kiỂm tra

Định vị móng, công trình ngầm, cốt xây dựng công trình.

22

Biên bẢn

Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

23

QuyẾt đỊnh

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn)

24

QuyẾt đỊnh

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chánh Thanh tra XD huyện, thành phố hoặc Trưởng phòng chuyên môn QLĐT)

25

QuyẾt đỊnh

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chánh Thanh tra Sở Xây dựng)

26

QuyẾt đỊnh

Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn)

27

QuyẾt đỊnh

Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chánh Thanh tra Sở Xây dựng) 

Phụ lục số 2: Danh mục các tuyến đường, phố quan trọng

Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND cấp ngày 30 tháng 12 năm 2008

Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh

Toàn văn Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND cấp ngày 30 tháng 12 năm 2008

 


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hành, các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế việc bà Phan Thị Sâm và bà Phan Thị Thu chiếm đất, xây dựng công trình trên đất do UBND tỉnh cho Công ty Lương thực Quảng Ngãi thuê đất tại thị trấn Chợ Chùa, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh trước ngày 20/10/2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi rà soát, đối chiếu tổng số dư tạm ứng từ NSTW cho NSĐP để thực hiện các chính sách, chế độ tại thời điểm ngày 31/12/2016; số điều chỉnh tăng, giảm đến thời điểm báo cáo theo mẫu đính kèm văn bản số 12095/BTC-NSNN của Bộ Tài chính và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ trước ngày 12/10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh khẩn trương xây dựng báo cáo đúng nội dung và biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 12167/BTC-TCDN ngày 13/9/2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, UBND các huyện liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình củng cố nâng cấp hệ thống đê biển trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 6/2017 theo đúng nội dung, biểu mẫu hướng dẫn tại Công văn số 7585/BNN-PCTT của Bộ NN&PTNT, báo cáo Bộ và UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích