English Thứ Ba, 20-02-2018, 12:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68908283
Đang online: 93
 Cấp giấy phép xây dựng

 

BIỂU MẪU VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND

ngày 30/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

 

Mẫu số Nội dung

Tải về

1

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

 2

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG tẠm

3

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất - BTS loại 1)

 4

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 (Sử dụng cho trạm và cột ăng ten đựợc lắp đặt

vào công trình đã xây dựng-BTS loại 2)

 5

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cho công trình thuộc dự án...

 6

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

7

Sơ đỒ mẶt bẰng xây dỰng

(Công trình nhà ở nông thôn)

8

GiẤy biên nhẬn

(Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng)

9

PhiẾu chuyỂn

(Hồ sơ xin cấp GPXD để thu phí xây dựng)

10

PhiẾu yêu cẦu

(Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ xin cấp GPXD)

11

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ trong đô thị)

12

GiẤy phép xây dỰng tẠm

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

13

GiẤy phép xây dỰng

(Dùng cho nhà ở nông thôn)

14

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho các công trình thuộc dự án)

15

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho công trình trạm BTS loại 1)

16

GiẤy phép xây dỰng

(Sử dụng cho công trình trạm BTS loại 2)

17

Đơn đỀ nghỊ điỀu chỈnh giẤy phép xây dỰng

18

Đơn xin điỀu chỈnh, thay đỔi thiẾt kẾ

và cẤp lẠi giẤy phép xây dỰng

19

Biên bẢn

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

hoặc công trình để đưa vào sử dụng

20

Thông báo

Về việc khởi công xây dựng công trình.....................

21

Biên bẢn kiỂm tra

Định vị móng, công trình ngầm, cốt xây dựng công trình.

22

Biên bẢn

Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

23

QuyẾt đỊnh

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn)

24

QuyẾt đỊnh

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chánh Thanh tra XD huyện, thành phố hoặc Trưởng phòng chuyên môn QLĐT)

25

QuyẾt đỊnh

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chánh Thanh tra Sở Xây dựng)

26

QuyẾt đỊnh

Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn)

27

QuyẾt đỊnh

Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

(Chánh Thanh tra Sở Xây dựng) 

Phụ lục số 2: Danh mục các tuyến đường, phố quan trọng

Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND cấp ngày 30 tháng 12 năm 2008

Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh

Toàn văn Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND cấp ngày 30 tháng 12 năm 2008

 


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích