English Chủ Nhật, 21-07-2019, 09:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103338682
Đang online: 144

Cắm mốc phân định ranh giới đất rừng tự nhiên đã giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô quản lý

Đăng ngày: 25/10/2018; 484 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ thống nhất chủ trương việc bố trí kinh phí thực hiện cắm mốc phân định ranh giới ngoài thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất có rừng tự nhiên 1.932,64 ha đã giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô có trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán cắm mốc phân định ranh giới ngoài thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất có rừng tự nhiên 1.932,64 ha, gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường thẩm tra nội dung, trên cơ sở đó, gửi Sở Tài chính thẩm tra dự toán, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích