English Thứ Ba, 20-08-2019, 18:40 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107256946
Đang online: 149
 Sở khoa học công nghệ

 


Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi.

Điện Thoại:   0255.8556016; 0255.8556004

Fax:   0255.3824023

Mail:   skh@quangngai.gov.vn

Website: http://skh.quangngai.gov.vn.

Lãnh đạo Sở

1. Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0255.8556002

- Di Động: 0905262003

2. Ông Trần Thanh Trường-Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại:  0255.8556009

- Di Động:  0913489116


 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kho​a học và Công nghệ tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND tỉnh.​ ​​


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Thông tin tiện ích