English Thứ Bảy, 23-03-2019, 11:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89565716
Đang online: 142

Bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Đăng ngày: 06/12/2018; 1799 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các sở, ngành tỉnh theo hướng tinh gọn đầu mối, cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc sở, ngành; sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc huyện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong (theo hướng tinh gọn đầu mối, cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm và đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành). Thời gian hoàn thành trước 31/12/2018.

 

Đối với phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố không thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại, được bổ nhiệm cấp trưởng nếu khuyết cấp trưởng và bổ nhiệm tối đa 01 cấp phó nếu phòng, đơn vị có từ 05 biên chế trở lên.

 

Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ, nếu phát hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương không chấp hành, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

 

                                                                                N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích