English Thứ Sáu, 14-12-2018, 19:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83978282
Đang online: 118

Bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Đăng ngày: 06/12/2018; 522 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các sở, ngành tỉnh theo hướng tinh gọn đầu mối, cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc sở, ngành; sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc huyện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong (theo hướng tinh gọn đầu mối, cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm và đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành). Thời gian hoàn thành trước 31/12/2018.

 

Đối với phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố không thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại, được bổ nhiệm cấp trưởng nếu khuyết cấp trưởng và bổ nhiệm tối đa 01 cấp phó nếu phòng, đơn vị có từ 05 biên chế trở lên.

 

Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ, nếu phát hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương không chấp hành, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

 

                                                                                N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích