English Thứ Tư, 19-12-2018, 13:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84187057
Đang online: 186
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Bí thư Tỉnh ủy: Nỗ lực phấn đấu để không chỉ năm sau tiến bộ, phát triển hơn năm trước mà phải phát triển nhanh và bền vững hơn

Đăng ngày: 09/01/2018; 779 lần đọc
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi phải nỗ lực phấn đấu để không chỉ năm sau tiến bộ, phát triển hơn năm trước mà phải phát triển nhanh và bền vững hơn để từng bước theo kịp với các tỉnh trong khu vực và trong cả nước, không bị bỏ lại phía sau. 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xác định năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 chọn chủ đề của năm là “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp” và đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn để thực hiện. HĐND tỉnh cũng đã có Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018. Cùng với đó, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2018 là “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”.

 

Có thể khẳng định chủ đề, phương châm hành động và nhiệm vụ chủ yếu của năm 2018 đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra tương đối rõ, cơ bản sát với thực tiễn tình hình. Vấn đề còn lại là làm thế nào để đưa các chủ trương của Chính phủ, của Tỉnh ủy sớm đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2018.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo 6 vấn đề lớn trọng tâm; trong đó yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH của năm 2018 thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện; trong đó cần xác định rõ từng nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhấn, thời gian hoàn thành. Trong tổ chức thực hiện đặc biệt quan tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh, phê bình thực hiện chậm trễ, chất lượng kém.

 

Trong hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải luôn chú ý cả hai mặt: Xử lý giải quyết vấn đề hiện tại, đồng thời tạo dựng môi trường và điều kiện để những năm tới phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

 nb6-09012018.jpg

Bí thứ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp để cụ thể hóa chủ trương của tỉnh, chủ đề năm 2018 và phương châm hành động của Chính phủ để tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm.

 

Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng pháp triển tầm vóc, thể chất và giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật; định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; đầu tư, nâng cấp các cơ sở giáo dục. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; nhiệm vụ này phải được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội.

 

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

 

Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thực sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước,...

 

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, năng động, sáng tạo hơn để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

                                                                               P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2248/QĐ-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; trình UBND tỉnh theo quy định. Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính nghiêm túc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 7329/UBND-KGVX ngày 03/12/2018 về việc tham mưu xây dựng phương án đầu tư xã hội hóa Trường Đại học Phạm Văn Đồng; trình UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích