English Thứ Ba, 25-09-2018, 10:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79377171
Đang online: 207
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Bí thư Tỉnh ủy: Nỗ lực phấn đấu để không chỉ năm sau tiến bộ, phát triển hơn năm trước mà phải phát triển nhanh và bền vững hơn

Đăng ngày: 09/01/2018; 716 lần đọc
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi phải nỗ lực phấn đấu để không chỉ năm sau tiến bộ, phát triển hơn năm trước mà phải phát triển nhanh và bền vững hơn để từng bước theo kịp với các tỉnh trong khu vực và trong cả nước, không bị bỏ lại phía sau. 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xác định năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 chọn chủ đề của năm là “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp” và đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn để thực hiện. HĐND tỉnh cũng đã có Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018. Cùng với đó, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2018 là “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”.

 

Có thể khẳng định chủ đề, phương châm hành động và nhiệm vụ chủ yếu của năm 2018 đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra tương đối rõ, cơ bản sát với thực tiễn tình hình. Vấn đề còn lại là làm thế nào để đưa các chủ trương của Chính phủ, của Tỉnh ủy sớm đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2018.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo 6 vấn đề lớn trọng tâm; trong đó yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH của năm 2018 thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện; trong đó cần xác định rõ từng nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhấn, thời gian hoàn thành. Trong tổ chức thực hiện đặc biệt quan tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh, phê bình thực hiện chậm trễ, chất lượng kém.

 

Trong hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải luôn chú ý cả hai mặt: Xử lý giải quyết vấn đề hiện tại, đồng thời tạo dựng môi trường và điều kiện để những năm tới phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

 nb6-09012018.jpg

Bí thứ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp để cụ thể hóa chủ trương của tỉnh, chủ đề năm 2018 và phương châm hành động của Chính phủ để tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm.

 

Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng pháp triển tầm vóc, thể chất và giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật; định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; đầu tư, nâng cấp các cơ sở giáo dục. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; nhiệm vụ này phải được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội.

 

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

 

Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thực sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước,...

 

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, năng động, sáng tạo hơn để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

                                                                               P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích