English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87072290
Đang online: 131
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Ba Tơ sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đăng ngày: 22/06/2018; 1208 lần đọc
Sản lượng lương thực có hạt đến cuối năm 2017 đạt trên 29.500 tấn, tăng 4.500 tấn so với năm 2013

Qua hơn 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện Ba Tơ đã có những chuyển biến cơ bản. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng; nhiều chương trình, dự án, phương án gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tiếp tục được xây dựng và triển khai, cơ giới hóa trong nông nghiệp được đẩy mạnh…

Huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, khuyến khích chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa... tạo nguồn thu nhập bền vững cho nông dân theo mục tiêu của đề án đề ra.

Tổng sản lượng lương thực có hạt đến cuối năm 2017 đạt trên 29.500 tấn, tăng 4.500 tấn so với năm 2013, sản lượng cây có bột gần 11.000 tấn, đảm bảo an ninh lương thực và ổn định diện tích trồng lúa trên 4.770 ha/năm. Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo lợi thế từng vùng gắn với thị trường tiêu thụ trên cơ sở áp dụng thanh tựu khoa học công nghệ và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị gia tăng và thu nhập cho nông dân, đến cuối năm 2017 đã thực hiện chuyển đổi gần 220 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Giá trị sản xuất đất nông nghiệp năm 2017 đạt trên 32 triệu đồng/ha/năm.

bdv2-22062018.jpg
Tổng đàn gia súc của huyện đến năm 2017 đạt gần 58.000 con

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, toàn huyện hiện có 8 trang trại quy mô vừa, hoạt động có hiệu quả, giá trị sản lượng hàng hóa đạt 1 tỷ đồng/năm, ngoài ra, còn có 6 hộ chăn nuôi lợn theo tiêu chí gia trại, bước đầu thực hiện liên kết với các doanh nghiệp để cung cấp thức ăn chăn nuôi và mở rộng thị trường tiêu thụ ra ngoài huyện. Theo báo cáo, tổng đàn gia súc của huyện đến năm 2017 đạt gần 58.000 con, trong đó: Đàn trâu trên 28.200 con, tăng 6.200 con so với năm 2013; đàn bò đạt 5.100 con; đàn heo 23.800 con; đàn dê gần 700 con; đàn gia cầm đạt 127.000 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 3.200 tấn.

bdv3-22062018.jpg
Toàn huyện hiện có 8 trang trại quy mô vừa, hoạt động có hiệu quả

 

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, qua 5 năm thực hiện Đề án, nhờ triển khai thực hiện cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng đã thu hút nhiều thành phần tham gia trồng và phát triển rừng; vốn rừng trên địa bàn huyện ngày càng được giữ vững, ổn định, cụ thể: Diện tích đất rừng năm 2013 đạt 90.300 ha độ che phủ rừng đạt 69,17%, đến năm 2017 đạt trên 96.800 ha độ che phủ rừng đạt trên 71%.

 

Về lĩnh vực thủy sản chủ yếu là nuôi các nước ngọt và đánh bắt trong môi trường tự nhiên: tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 235 ha/năm tăng gần 30 ha so với năm 2013; sản lượng nuôi trồng đạt 158 tấn, chủ yếu nuôi ở 3 hồ lớn: Hồ Tôn Dung, hồ Suối Loa, hồ Núi Ngang và  các ao, hồ nhỏ ở các xã, thị trấn với các loại cá Chép, trắm cỏ, trôi, mè, diêu hồng, thác lác, rô phi, trê... việc nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng thâm canh tập trung, quy mô lớn hình thành 2 tổ hợp tác sản xuất tại 2 xã: Ba Liên và Ba Động.

bdv4-22062018.jpg
Nuôi thả cá chủ yếu ở 3 hồ lớn: Hồ Tôn Dung, hồ Suối Loa, hồ Núi Ngang

 

Lĩnh vực thủy lợi diện tích được tưới 5.540 ha, trong đó diện tích tưới bằng công trình kiên cố 3.458 ha đạt 62,4%, thực hiện Đề án, trong những năm qua, huyện Ba Tơ đã đầu tư xây dựng 66 công trình thủy lợi với tổng nguồn vốn trên 40 tỷ đồng. Đến quý II năm 2018, bình quân mỗi xã đạt 6,63 tiêu chí, tăng 2,74 tiêu chí so với năm 2013. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được quan tâm, trong 5 năm huyện đã thực hiện đào tạo nghề cho hơn 3.500 lao động.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại như nguồn lực đầu tư Đề án còn thiếu, chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trình độ dân trí còn thấp nên việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Công tác đào tạo nghề cho lao động chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên kết quả thực hiện chưa cao.

 

Từ nay đến năm 2020, huyện tiếp tục tập trung khai thác và tận dụng tốt lợi thế của nông nghiệp huyện; xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu; khuyến khích phát triển các hình thức trang trại, gia trại, sản xuất tập trung, quy mô vừa và lớn, đảm bảo yêu cầu vệ sinh thực phẩm, kết nối khâu sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm,...

           

          Thị Thoang - Huỳnh Phượng


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích