English Thứ Bảy, 23-03-2019, 11:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89567006
Đang online: 147

Bảo vệ công trình phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 06/12/2018; 132 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn phải thực hiện nội dung “thực thi pháp luật về bảo vệ công trình phòng chống thiên tai” khi thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/1/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm tra việc thực hiện đầy đủ các tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của các xã trước khi trình Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

P​.V

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích